Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4182/TCHQ-KTTT về xử lý thời gian ân hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 4182/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 24/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4182/TCHQ-KTTT

V/v: Xử lý thời gian ân hạn nộp thuế

 Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

 

Trả lời Công văn số 600/HQĐN-NV ngày 27/04/2007 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc xin gia hạn thời gian nộp thuế đối với nguyên liệu sản xuất của Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) và Công văn số 0857/HQĐN-NV ngày 14/06/2007 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo số liệu theo Fax số 78 ngày 31/05/2007, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và tra cứu ngày 02/07/2007 trên mạng quản lý rủi ro, mạng kế toán KT559, Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai – MST: 3600268170 hiện đang nợ thuế quá hạn 5.382.905.921 đồng với 07 Tờ khai số 4029 NSXXK, 4031 NSXXK ngày 10/07/2006; 4178 NSXXK ngày 17/07/2006; 4216 NSXXK ngày 19/07/2006; 4326 SXXK ngày 25/07/2006; 4408 NSXXK ngày 28/07/2006 và 4583 NSXXK ngày 07/08/2006 tại Chi cục Hải quan ICD Biên Hoà, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

1. Về việc gia hạn thời hạn nộp thuế:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định tại tiết 2.2.1.1, khoản 2.2, điểm 2, Mục III Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và điểm 1, 2, 3 Phần P, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu để xử lý việc gia hạn thời hạn nộp thuế cho 07 Tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu đang nợ quá hạn 5.382.905.921 đồng của Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai.

Trường hợp không đủ điều kiện kéo dài thời hạn nộp thuế hơn 275 ngày thì Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai triển khai áp dụng các biện pháp đôn đốc thu đòi nợ thuế đối với Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai theo quy định.

2. Về việc xử lý ân hạn thuế:

Theo tra cứu ngày 02/07/2007 trên mạng quản lý rủi ro, mạng kế toán KT559 thì từ ngày 12/03/2007 đến ngày 25/06/2007, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã xử lý cho Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai hưởng ân hạn nộp thuế 275 ngày đối với 31 Tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu của Công ty đăng ký từ ngày 12/03/2007 đến ngày 25/06/2007 tại Chi cục Hải quan ICD Biên Hoà với tổng số tiền thuế nhập khẩu là 7.600.066.704 đồng.

Căn cứ điểm 2.2.1.1, Mục III, Phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng hoá xuất khẩu và quy định tại điểm 2, Mục III, Phần C và điểm 1, 2, 3 Phần P Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính quy định về thời hạn nộp thuế nhập khẩu thì Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods) không đủ điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu 275 ngày.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ, Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ; căn cứ các quy định của pháp luật thuế, Hải quan, nghiêm túc thực hiện:

a. Áp dụng lại đúng quy định về ân hạn thuế, không được xử lý việc ân hạn thuế 31 Tờ khai trên của Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai như báo cáo tại Điểm 1 Công văn số 0857/HQĐN-NV ngày 14/06/2007 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xét thấy loại hình nhập khẩu nguyên liệu của Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai không phải là loại hình nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu thì hướng dẫn, yêu cầu Công ty mở Tờ khai theo đúng loại hình nhập khẩu gia công đối với những hợp đồng mới và với số nguyên liệu còn lại chưa nhập khẩu của các hợp đồng đã đăng ký theo loại hình sản xuất xuất khẩu tại Chi cục Hải quan ICD Biên Hoà.

Việc xử lý thanh khoản số nguyên liệu đã nhập khẩu thực hiện theo đúng quy định về thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu.

b. Xử lý kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các công chức ở các khâu nghiệp vụ như đăng ký tờ khai, tính thuế, phúc tập, thanh khoản hồ sơ… trong việc áp dụng ân hạn thuế 275 ngày của loại hình nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu trong khi doanh nghiệp đang có nợ thuế quá hạn, trong việc cho áp dụng đăng ký hồ sơ theo loại hình nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai, không đổ lỗi cho doanh nghiệp.

Kiểm tra lại thủ tục, hồ sơ thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu của Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai với số nguyên liệu đã nhập khẩu trước đây.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, Cục báo cáo chi tiết bằng văn bản về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Công ty Donafoods; 

- Website HQ;

- Lưu VT, GSQL (03b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc 

                                                                             

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4182/TCHQ-KTTT về xử lý thời gian ân hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.359
DMCA.com Protection Status