Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4152/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4152/TCT-CS
V/v Thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10863 ngày 5/5/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc lập hóa đơn đối với chênh lệch giá cước vận tải quốc tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 8 Luật thuế GTGT quy định: “Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu…”

Tại Điều 1 Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 2/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải quy định:

“Điều 1. Đối với vận tải quốc tế:

Vận tải quốc tế được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển là vé. Trường hợp hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa. Cơ sở kinh doanh vận tải quốc tế thực hiện theo các quy định của pháp luật về vận tải.

- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi là thanh toán qua ngân hàng. Đối với trường hợp vận chuyển hành khách là cá nhân, có chứng từ thanh toán trực tiếp”.

Tại điểm 1.13 và 1.14 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế GTGT:

“1.13. Đối với vận tải, bốc xếp là giá cước vận tải, bốc xếp chưa có thuế GTGT, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải, bốc xếp hay thuê lại”.

1.14. Đối với dịch vụ du lịch theo hình thức lữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giá trọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT.

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả các khoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT”;

Tại điểm 2.13 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về lập hóa đơn đối với: “Cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê; đầu tư cơ sở hạ tầng để bán, cho thuê; dịch vụ vận tải; dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế thì lập hóa đơn như sau:

a) Dòng giá bán ghi giá bán nhà, cơ sở hạ tầng (trên hóa đơn ghi tách riêng giá bán nhà và giá đất hoặc giá thuê đất, giá cho thuê cơ sở hạ tầng); doanh thu về vận tải; doanh thu du lịch lữ hành trọn gói chưa có thuế GTGT.

b) Dòng giá tính thuế GTGT là giá được xác định theo điểm 1.8 mục I phần B Thông tư này; doanh thu vận tải; doanh thu du lịch đã trừ các chi phí phát sinh ở nước ngoài như ăn, ở, cước vận chuyển.

c) Dòng thuế suất, tiền thuế GTGT, giá thanh toán ghi theo quy định”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty thương mại và du lịch Thắng Lợi mua vé máy bay chặng quốc tế và bán lại đúng số vé máy bay này cho Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư và du lịch Bàn Chân Việt thì doanh thu từ hoạt động bán vé máy bay chặng quốc tế này được áp dụng thuế suất 0% theo hướng dẫn tại công văn số 3055/BTC-TCT ngày 15/3/2010 của Bộ Tài chính. Công ty Thương mại và du lịch Thắng Lợi mua vé máy bay chặng quốc tế lập hóa đơn GTGT ghi doanh số bán vé (số tiền thu được từ Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Bàn Chân Việt) áp dụng thuế suất 0%.

Trường hợp vé vận tải quốc tế nằm trong gói dịch vụ do Công ty thương mại và du lịch Thắng Lợi cung cấp cho khách hàng thì phần doanh thu bán vé máy bay chặng quốc tế được áp dụng thuế suất 0%; các dịch vụ khác nằm trong gói dịch vụ áp dụng thuế GTGT theo quy định (tương tự như hoạt động du lịch lữ hành). Công ty thương mại và du lịch Thắng Lợi lập hóa đơn, dòng giá bán ghi giá gói dịch vụ chưa có thuế GTGT; dòng giá tính thuế GTGT là giá gói dịch vụ trừ giá vé máy bay chặng quốc tế; dòng thuế suất, tiền thuế GTGT, giá thanh toán ghi theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST – BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No.: 4152/TCT-CS
Re: Tax on difference of international transportation freights

Ha Noi, November 17, 2011

 

To: Ha Noi Tax Department

The General Department of Taxation has received the Ha Noi Tax Department’s Official Letter No. 10836 of May 5, 2011, on invoices for difference of international transportation freights. Regarding this issue, the General Department of Taxation gives the following opinions:

Clause 1, Article 8 of the Law on Value Added Tax (VAT) stipulates: “The tax rate of 0% applies to exported goods and services, international transportation and goods and services not liable to value-added tax specified in Article 5 of this Law upon exportation…”

Article 1 of the Ministry of Finance’s Circular No. 112/2009/TT-BTC of June 2, 2009, guiding the conditions for applying the VAT rate of 0% to international transportation and aviation and maritime services, stipulates:

“Article 1. For international transportation:

To be eligible for the tax rate of 0%, international transportation must satisfy the following conditions:

- There is a contract between the carrier and the shipper on passenger, luggage and/or cargo transportation along international routes from Vietnam to abroad or vice versa in a law-prescribed form. For passenger transportation, the transportation contract is fare ticket. If the international transportation contract covers domestic transportation routes, international transportation is also carried out along domestic routes. International transportation businesses shall comply with regulations on transportation.

- There are documents on via-bank payment or other modes of payment regarded as via-bank payment; or documents on direct payment in case of transportation of individual passengers.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“1.13. For transportation, loading and unloading, these prices are VAT-exclusive freight or loading and unloading charge rates, regardless of whether businesses directly carry out the transportation, loading and unloading or hire such service.

1.14. For tourist services in the form of tours under contracts signed with tourists at package prices (inclusive of meal, accommodations and travel), these package prices are inclusive of VAT.

In case a package price covers also air fares for tourists coming from abroad into Vietnam and from Vietnam to abroad, expenses for meals, accommodations and sight-seeing and some other expenses incurred abroad (if with lawful receipts), sums of money collected from tourists to cover these expenses may be subtracted from VAT calculation prices (turnover).”

Point 2.13, Section IV, Part B of Circular No. 129/2008/TT-BTC guiding invoice issuance, stipulates: “For business establishments which are allocated or leased land by the State for building houses for sale or lease or infrastructure for sale or lease, for transportation services; or international tour services, invoices shall be issued as follows:

a/ The line for the sale price shall be written with the VAT-exclusive sale price of the house or infrastructure (the house sale price and the land price or rent rate or infrastructure rent rate are written separately), transportation or package tour service turnover.

b/ The line for the VAT calculation price shall be written with the price determined under Point 1.8, Section I, Part B of this Circular; transportation or tourist service turnover minus expenses arising overseas such as those for meals, accommodations and travel.

c/ The lines for the VAT rate and payable amount and the payment price shall be written as prescribed.”

According to the above guidance, in case the Thang Loi Trading and Tourism Company buys international flight airfares and then re-sells these airfares to the Viet Foot Investment and Travel Service Joint-Stock Company, the turnover from selling international flight airfares is eligible for the tax rate of 0% according to the Ministry of Finance’s Official Letter No. 3055/BTC-TCT of March 15, 2010. The Thang Loi Trading and Tourism Company that buys international flight airfares shall issue a VAT invoice stating fare-selling turnover (money amount collected from the Viet Foot Investment and Travel Service Joint-Stock Company) eligible for the tax rate of 0%.

In case international transportation fares are included in the service package provided by the Thang Loi Trading and Tourism Company to their customers, the turnover from selling international flight airfares is eligible for the tax rate of 0%; other services included in the service package are subject to VAT under regulations (similar to travel service activities). The Thang Loi Trading and Tourism Company shall make invoices with the line for sale price written with VAT-exclusive service package price, the line for VAT calculation price written with the service package price minus the international flight airfare price, and the lines for the VAT rate and amount and the payment price written as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Cao Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4152/TCT-CS ngày 17/11/2011 về thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.148

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!