Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3961/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3961/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Thị Duyên Hải
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3961/TCT-KK
V/v Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 173/TPHN-TCKT ngày 24/05/2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị về việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Căn cứ khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 6/11/2013 quy định việc bù trừ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp còn nợ của người nộp thuế với số tiền thuế được hoàn.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 hướng dn một svướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 46211001109 ngày 04/07/2014 của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Bình Dương đã cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị có dự án đầu tư Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm tại Khu Công nghiệp Bình Dương và đã được Ban Quản lý các KCN Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư mới số 46211001109 ngày 04/07/2014 và Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm có tiến độ sản xuất chính thức tháng 10/2015 thì việc khu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện như sau:

- Trong giai đoạn đầu tư, Nhà máy chưa đi vào hoạt động (trước tháng 10/2015): Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.

Trường hợp Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị không bù trừ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh là không đúng quy định, Công ty phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp sau khi điều chỉnh lại, dẫn đến phát sinh số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp thấp hơn số tiền thuế giá trị gia tăng đã thực nộp NSNN thì số tiền đã nộp chênh lệch được xác định là nộp thừa và Công ty được xử lý số tiền nộp thừa theo quy định tại Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

- Khi dự án đầu tư là Nhà máy xuất chế biến thực phẩm - Chi nhánh Công ty Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đã chính thức sản xuất (từ tháng 10/2015): Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư để bàn giao cho Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại tỉnh Bình Dương.

Việc bàn giao số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết cho Chi nhánh được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, KK (02b).
8

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KTOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3961/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


805
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33