Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3913/TCT-KK năm 2016 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân bón do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3913/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3913/TCT-KK
V/v: Khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Chi nhánh Công ty TNHH TM Tân Thành tại An Giang;
- Cục Thuế tỉnh An Giang.

 

Tổng cục Thuế nhận được Đơn khiếu nại ngày 31/7/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Thành tại An Giang về việc Khiếu nại hoàn thuế GTGT mặt hàng phân bón. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b, Khoản 9, Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật sửa đi, b sung một số Điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH TM Tân Thành tại An Giang có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào phục vụ cho sản xuất phân bón thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư 26/2015/TT-BTC thì được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế chuyển Đơn khiếu nại ngày 31/7/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Thành tại An Giang để Cục Thuế tỉnh An Giang xem xét, xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp theo các quy định và hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH TM Tân Thành tại An Giang, Cục Thuế tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ tr
ưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (Để b/c);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ CS, PC, KTNB;
- Lưu: VT, KK(2b).
11

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3913/TCT-KK năm 2016 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân bón do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


630
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238