Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3908/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3908/TCT-DNL
V/v xuất hóa đơn GTGT.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty May 10-Công ty Cổ phần.

Trả lời công văn số 2068/TCKT-TCty ngày 19/8/2011 của Tổng công ty May 10-Công ty Cổ phần về việc xuất hóa đơn đối với hàng hóa xuất mẫu, quảng cáo và kê khai khấu trừ đầu vào đối với hóa đơn xuất bảo hộ lao động tiêu dùng nội bộ. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khấu trừ đầu vào đối với hóa đơn xuất bảo hộ lao động sử dụng nội bộ:

Tại điểm 1.3 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ:

“1.3. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng cho, trả thay lương cho người lao động, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Tại điểm 2.4.b Mục IV Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ như sau:

“b) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Tại điểm 1.2.c.1 Mục III Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn:

“c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty May 10-CTCP xuất sản phẩm là bảo hộ lao động do Tổng công ty sản xuất cho cán bộ, nhân viên của Tổng công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Tổng công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Tổng công ty thực hiện kê khai thuế GTGT đầu ra và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn xuất bảo hộ lao động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Tổng công ty nêu trên.

2. Về lập hóa đơn và hồ sơ khai thuế đối với hóa đơn xuất mẫu, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền:

Tại điểm 2.4.a Mục IV Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn sử dụng hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa, dịch vụ khuyến mại quảng cáo, hàng mẫu như sau:

“a) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

Tại Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT, Mẫu số 01-1/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty May 10-CTCP thực hiện việc khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền theo quy định của Luật Thương mại để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Hoạt động này không phát sinh doanh thu và thuế GTGT đầu ra. Vì vậy, Tổng công ty kê khai vào mục 5 tại Phụ lục bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo Tờ khai thuế GTGT, Mẫu số 01-1/GTGT nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty May 10 được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ PC, Vụ CS, Vụ KK (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3908/TCT-DNL ngày 31/10/2011 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.255

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!