Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 381/BHXH-BT năm 2015 thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế

Số hiệu: 381/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 02/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/BHXH-BT
V/v triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế (gọi tắt là Quy chế phối hợp) có hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Triển khai phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế để trao đổi thông tin: tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin về tổ chức trả thu nhập từ tiền lương tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) có hiệu quả, nhm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giảm nợ BHXH, BHYT; đơn giản thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

2.1. Quá trình phối hợp, trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế và cơ quan Thuế địa phương phải tuân thủ các quy định tại Quy chế và quy định của pháp luật.

2.2. Sử dụng có hiệu quả các điều kiện công nghệ và quản lý hiện có; đồng thời, khẩn trương hiện đại hóa, đầu tư hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin (CNTT) đảm bảo yêu cầu kết nối tự động với hệ thống CNTT của Tổng cục Thuế.

II. Nội dung

1. Thông tin trao đổi giữa hai cơ quan

1.1. Thông tin do cơ quan BHXH cung cấp bao gồm:

a) Slượng tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH, số lao động tham gia BHXH;

b) Số tiền đóng BHXH;

c) Số tiền nợ BHXH;

d) Tổ chức trả thu nhập nợ BHXH;

đ) Thông tin khác theo đề nghị của cơ quan Thuế.

1.2. Thông tin do cơ quan Thuế cung cấp bao gồm:

a) Thông tin về tổ chức trả thu nhập:

- Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế;

- Tình hình hoạt động của tổ chức trả thu nhập; tổ chức trả thu nhập thành lập mới, giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh.

b) Số lượng người lao động trong tổ chức trả thu nhập.

c) Tiền trích BHXH bắt buộc mà tổ chức trả thu nhập tính vào chi phí để tính thuế.

d) Danh sách người lao động trong tổ chức trả thu nhập.

2. Đầu mối trao đổi, phương thức trao đổi thông tin

2.1. Đầu mối trao đổi thông tin: Việc trao đổi, cung cấp thông tin do BHXH Việt Nam, Tổng cục thuế; cơ quan BHXH và cơ quan thuế cùng cấp thực hiện.

2.2. Phương thức trao đổi thông tin

- Trao đổi thông tin thông qua hệ thống kết nối tự động: BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế phát triển hệ thống dữ liệu tập trung, phối hợp kết nối, trao đổi thông tin.

- Trao đổi thông tin trực tiếp bao gồm: Văn bản, tài liệu chứa đựng các nội dung thông tin liên quan; Bảng (file) dữ liệu được định dạng theo các biểu mẫu, việc trao đổi sử dụng địa chỉ e-mail nội bộ; Thông qua các buổi làm việc, hội nghị, hội thảo giữa hai cơ quan.

III. Tổ chức thực hiện

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1.1. Ban Thu chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân - Tổng cục Thuế:

a) Triển khai quán triệt, hướng dẫn thực hiện Quy chế phối hợp đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh); hoàn thành trong tháng 01/2015.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn BHXH tỉnh trong Quý I/2015.

c) Đánh giá 6 tháng, 1 năm tình hình, kết quả thực hiện Quy chế phối hợp.

1.2. Trung tâm CNTT chủ trì, phối hợp với Cục CNTT-Tổng cục Thuế:

a) Trao đổi, nhận dữ liệu danh sách doanh nghiệp do Tổng cục Thuế đang quản lý; lưu, quản lý, phân loại và chuyển cho BHXH tỉnh; hướng dẫn BHXH tỉnh tiếp nhận, lưu trữ, quản lý tại địa phương; hoàn thành trong tháng 01/2015.

b) Quản lý danh sách, cập nhật trạng thái doanh nghiệp, cập nhật thông tin doanh nghiệp thành lập mới; xử lý thông tin, phân loại và chuyển cho BHXH tỉnh khai thác, sử dụng.

c) Xây dựng phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT và phần mềm để thực hiện kết nối, xử lý thông tin tự động với Tổng cục Thuế, thời hạn đến tháng 6/2015.

d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sử dụng chung mã số thuế của doanh nghiệp; hoàn thành trong tháng 6/2015.

1.3. Các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao nhiệm vụ trong quá trình thực hiện phối hợp công tác với cơ quan Thuế.

2. BHXH tnh

2.1. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức quán triệt Quy chế đến cơ quan BHXH và Cục Thuế tỉnh, BHXH và Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; hoàn thành trong Quý I/2015.

2.2. Ký Quy chế phi hợp với Cục Thuế tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện hiện Quy chế; hoàn thành trước 15/02/2015.

2.3. Nhận dữ liệu thông tin về doanh nghiệp do BHXH Việt Nam cung cấp; tổ chức khai thác, sử dụng, đối chiếu, thông tin tình hình tham gia BHXH, BHYT và kết quả đóng, nợ BHXH, BHYT của doanh nghiệp với cơ quan Thuế mỗi quý một lần.

2.4. Nhận danh sách doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra thuế năm 2015 và các năm tiếp theo của Cục Thuế tỉnh; cung cấp cho Cục Thuế số liệu về tình hình đóng BHXH, BHYT của doanh nghiệp trong Kế hoạch thanh tra thuế trước tháng 2 hàng năm.

2.5. Chủ động trao đổi ý kiến với Cục Thuế tỉnh về tình hình, kết quả phối hợp công tác; kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

2.6. Giám đốc BHXH tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo đúng kế hoạch và nhiệm vụ được giao trên địa bàn./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, BT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TNG GIÁM ĐC
Đỗ Văn Sinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 381/BHXH-BT năm 2015 thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.013

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102