Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3791/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3791/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 23/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3791/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV POWER)
(Đ/c: Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- MST: 01 02 276 173;

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 726/ĐLDK-TCKT&KT đề ngày 10/09/2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV POWER) (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế.

Sau khi báo cáo Tổng cục Thuế và thực hiện hướng dẫn nội dung của công văn số 170/TCT-DNL ngày 14/01/2019 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1. Việc hoàn thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết theo t khai mẫu số 01/GTGT:

Căn cứ Điểm 4 Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá tr gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Điểm 5 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC đều có quy định như sau:

“Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đi sở hữu, chuyển đổi DN, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải th, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Theo quy định nêu trên thì khi chuyển sang Công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì Tng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV POWER) thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định.

2. Việc hoàn thuế GTGT đối vi dự án đầu tư theo tờ khai mẫu số 02/GTGT:

Căn cứ Điểm 3 Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC hướng dẫn thực hiện Nghị đnh số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối vi dự án đầu tư như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đi với dự án đầu tư: ...

b) Trường hợp cơ s kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hot động; chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGTcho dự án đu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý d án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đ thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy đnh của pháp luật lưu giữ s sách chứng từ theo quy đnh của pháp lut về kế toán, có tài khoản gửi ti ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải ly hồ sơ khai thuế hoàn thuế riêng với cơ quan thuế đa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư đ thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng kinh doanh, đăng nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, s thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo nội dung trình bày tại công văn số 726/ĐLDK-TCKT&KT đề ngày 10/09/2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV POWER) thì thực tế các dự án đầu tư mở rộng các Nhà máy phát điện được triển khai thực hiện tại các địa phương (ngoài Hà Nội). Căn cứ các quy định nêu trên và thực tế hoạt động của PV POWER thì số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn cần phải xác định cụ thể cho từng dự án.

Công ty PV POWER làm văn bản đề nghị các Cục Thuế liên quan nơi Công ty thực hiện dự án để bàn giao chuyển số thuế GTGT đang theo dõi trên tờ khai mẫu 02/GTGT để bù trừ với số thuế GTGT đầu ra phát sinh tại các nhà máy sản xuất điện trực thuộc PV POWER.

Đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định về chính sách thuế và tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV POWER) được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng KT3;
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3791/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.681

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210