Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3589/UBND-KTTC năm 2015 thực hiện Công văn 8293/BTC-TTr về chấp hành pháp luật về phí, lệ phí do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 3589/UBND-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 27/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3589/UBND-KTTC
V/v triển khai thực hiện Công văn số 8293/BTC-TTr ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính về việc chấp hành pháp luật về phí, lệ phí

Đắk Nông, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa.

Thực hiện Công văn số 8293/BTC-TTr ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, về việc chấp hành pháp luật về phí, lệ phí (phô tô đính kèm), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Kiểm tra, rà soát lại việc ban hành chế độ thu phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền; đề xuất bãi bỏ hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền các loại phí, lệ phí không còn phù hợp hoặc theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành, đồng thời phù hợp với thực tế của địa phương.

Đối với các loại phí, lệ phí trong danh mục phí, lệ phí nhà nước quy định có phát sinh tại địa phương nhưng chưa ban hành chế độ thu hoặc danh mục phí, lệ phí đã có chế độ thu nhưng mức thu không còn phù hợp thực tế, các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã cần sớm đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành chế độ thu kịp thời, đầy đủ, điều chỉnh mức thu phù hợp với thực tế đảm bảo đúng chế độ quy định của Nhà nước.

2. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với:

- Việc quản lý thu các khoản phí, lệ phí của các đơn vị thuộc Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã đảm bảo thu đúng, thu đủ theo chế độ chính sách phí, lệ phí hiện hành. Ngừng ngay việc thu các khoản phí, lệ phí cao hơn mức quy định hoặc không trong danh mục phí, lệ phí được quan có thẩm quyền quyết định theo quy định hiện hành.

- Việc phân bổ kinh phí, quản lý sử dụng, thanh quyết toán từ nguồn thu phí, lệ phí đảm bảo thực hiện chính sách tiết kiệm, sử dụng đúng nội dung, mục đích từng khoản thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật phí, lệ phí trong phạm vi quản lý của Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã đ kịp thời chn chỉnh các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc pháp luật phí, lệ phí.

4. Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã giao cơ quan quản lý tài chính trực thuộc tham mưu trong quá trình quản lý thu chi ngân sách cần phải rà soát, thực hiện tốt các việc sau:

- Lập, quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách phải báo cáo, phản ánh đầy đủ các khoản, đơn vị trực thuộc có phát sinh thu phí, lệ phí; dự toán thu cần sát với số phát sinh thực tế.

- Trong quản lý thu phí, lệ phí cần thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí, hiện hành. Tránh để xảy ra tình trạng tự đặt ra và thu các khoản gọi là phí, lệ phí không đúng chế độ; đã có quy định thu nhưng không thực hiện dẫn đến thất thu; thu cao hoặc thấp hơn mức quy định; thu không kịp thời dẫn đến nợ đọng, khó có khả năng thu hồi...

- Hạch toán, kê khai, quyết toán thu nộp, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước đầy đủ, kịp thời đúng quy định. Tránh tình trạng báo cáo, kê khai thiếu nguồn thu, thiếu số phải nộp ngân sách Nhà nước, hạch toán, báo cáo các khoản thu khác vào thu phí, lệ phí không đúng chế độ.

- Việc sử dụng, thanh quyết toán nguồn thu phí, lệ phí bảo đảm thực hiện đúng nội dung, mục đích từng khoản thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành. Thực hiện trích lập đủ để tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại chi theo quy định. Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật có liên quan để thực hiện quản lý thanh quyết toán các khoản chi từ nguồn phí, lệ phí được thực hiện minh bạch, tiết kiệm theo đúng chế độ.

Nhận được văn bản này, yêu cu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Đắk Nông;
- CVP, các PCVP UBND tnh;
- Lưu: VT, KTTC (S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3589/UBND-KTTC năm 2015 thực hiện Công văn 8293/BTC-TTr về chấp hành pháp luật về phí, lệ phí do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146