Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3576/TCT-CS kê khai nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài 2016

Số hiệu: 3576/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3576/TCT-CS
V/v Kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2595/CT-TTHT ngày 31/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc kê khai, nộp thuế hộ nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

“2. T chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gồm:

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT, thuế TNDN hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.”

Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định:

“2. T chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quc tế (Incoterms); thực hiện phân phi hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tchức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gồm:

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.”

Khoản 6.a Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định:

“Trường hợp các bên Liên danh thành lập ra ban điều hành liên danh, Ban điều hành thực hiện hạch toán kế toán, có tài khoản tại ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam tham gia liên danh chịu trách nhiệm hạch toán chung và chia lợi nhuận cho các bên thì Ban điều hành Liên danh hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam, có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định trên toàn bộ doanh thu thực hiện hợp đồng nhà thầu theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12 Thông tư này.”

Trường hợp năm 2014, Công ty Cổ phần hóa chất Việt Trì ký hợp đồng thầu số 01/HCVT-VVINAXHIMEX ngày 18/3/2014 với đại diện Liên danh nhà thầu là Công ty TNHH MTV vật tư và XNK hóa chất để thực hiện Dự án Đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion 20.000 tấn/năm có tính đến mở rộng lên 30.000 tấn/năm. Liên danh nhà thầu gồm 03 thành viên: Công ty TNHH MTV vật tư và XNK hóa chất, HIGH-TECH INTERNATIONAL (HK) LTD và BEIJING CHOSTAR EQUIPMENT CO., LTD. Theo thỏa thuận Liên danh, Công ty TNHH MTV vật tư và XNK hóa chất là thành viên đứng đầu Liên danh, quản lý các công việc của Liên danh và đại diện cho Liên danh thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên đứng đầu với Chủ đầu tư, thay mặt Liên danh đứng ra ký kết hợp đồng thầu và thực hiện phát hành hóa đơn cho chủ đầu tư.

Trường hợp năm 2015, Công ty Cổ phần hóa chất Việt Trì ký hợp đồng thầu số 0815/VITRICHEM-REAMAC ngày 21/7/2015 với Liên danh nhà thầu RIM- BCEC gồm 2 thành viên: Công ty cổ phần Máy công nghiệp REAMAC và BEIJING CHOSTAR EQUIPMENT CO., LTD để thực hiện Dự án Chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion công suất 30.000 tấn/năm- Giai đoạn II. Theo thỏa thuận Liên danh, Công ty cổ phần Máy công nghiệp REAMAC là thành viên đứng đầu Liên danh quản lý các công việc của Liên danh và đại diện cho Liên danh thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên đứng đầu, thực hiện phát hành hóa đơn cho chủ đầu tư.

Căn cứ các quy định và trường hợp nêu trên, Công ty TNHH MTV vật tư và XNK hóa chất và Công ty cổ phần Máy công nghiệp REAMAC có trách nhiệm kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thay các nhà thầu nước ngoài trong liên danh theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3576/TCT-CS ngày 10/08/2016 về kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.330

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!