Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 357/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 357/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trả lời công văn số 2890/CT-KTT1 ngày 22/10/2012 và công văn số 2523/CT-KTT1 ngày 11/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn về việc kiểm tra hoàn thuế GTGT của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 5, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ hướng dẫn đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT như sau:

"5. Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa.

Trường hợp cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh giải thể không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh theo dự án đầu tư thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã được hoàn thuế cho dự án đầu tư thì phải truy thu hoàn thuế đã được hoàn cho ngân sách nhà nước".

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục thuế tỉnh Phú Thọ, trường hợp Tổng Công ty Giấy Việt Nam có dự án đầu tư mở rộng Công ty Giấy Bãi Bằng giai đoạn II, đã thực hiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư (1.532 triệu đồng) nhưng nay dự án dừng triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 197/TB-VPCP thì phải truy hoàn lại số thuế GTGT đã được hoàn. Đề nghị Cục thuế tỉnh Phú Thọ yêu cầu Tổng Công ty Giấy Việt Nam báo cáo phương án xử lý đơn vị máy móc, thiết bị đã đầu tư sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để xử lý phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Thọ được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT
- Vụ KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 357/TCT-CS ngày 25/01/2013 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.026

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!