Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3545/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3545/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá
- Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP)
(Tầng 5, tòa nhà Petrovietnam, 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 367/2013/NSRP LLC đề ngày 4/10/2013 và hồ sơ bổ sung ngày 22/9/2013, ngày 23/4/2013 của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) liên quan đến nội dung nêu tại công văn số 4101/CT-TTHT ngày 14/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá về việc xin ý kiến xử lý vướng mắc về chính sách thuế của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) tại Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn (thuộc huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

1. Đối với chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ quy định:

"Trường hợp người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp.

Số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã phê duyệt còn lại chưa đươc trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án".

Căn cứ theo quy định trên thì: Trường hợp người được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã phê duyệt còn lại được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thu đất phải nộp.

2. Đối với chi phí xây dựng trường học

- Tại khoản 1, Điều 9 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 quy định:

"1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật."

- Tại tiết o khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 003 tháng 6 năm 2008 quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"o) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật".

- Tại Khoản 2.21, Điều 6, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

"2.2.1. Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu trên tại tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật; Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hàng kèm theo Thông tư này); kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)".

Căn cứ các quy định nêu trên thì khoản chi hỗ trợ địa phương xây dựng trường học nếu đáp ứng là khoản tài trợ cho giáo dục và có đầy đủ hồ sơ theo quy định nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

II. Về thuế GTGT

Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.

- Về giá tính thuế GTGT: Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.

- Chuyển quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Từ năm 2009, đối với hoá đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua ngân hàng.

- Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế (người bán) khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT giao cho người mua

Căn cứ các quy định trên:

- Đối với khoản chi hỗ trợ địa phương xây dựng trường học không phục vụ hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Về việc sử dụng chứng từ: Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế Thanh Hóa thì: Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn chuyển tiền cho Ban Quản lý khu kinh tế Nghi sơn để ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng trường học. Thực tế Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn là người mua dịch vụ thì Tổng cục Thuế giao Cục Thuế làm việc với Ban Quản lý Dự án để xử lý về nguyên tắc: Nhà thầu xây dựng trường học, thực hiện hoạt động rà phá bom mìn xuất hoá đơn GTGT cho Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn; việc thanh toán được thực hiện thông qua Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn chuyển khoản cho Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn để Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn chuyển khoản cho nhà thầu. Việc thanh toán và xuất hoá đơn như trên được thể hiện trên hợp đồng (hoặc văn bản thỏa thuận) giữa Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và nhà thầu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST - BTC;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3545/TCT-CS ngày 25/10/2013 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.668

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!