Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3507/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3507/TCT-CS
V/v: miễn tiền thuê đất đối với dự án trồng rừng sản xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời Công văn số 420/CT-THNVDT ngày 23/05/2013 của Cục Thuế tỉnh Hà Giang về miễn tiền thuê đất đối với dự án trồng rừng sản xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và phụ lục kèm theo:

+ Tại điểm 3, phụ lục II danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định:

"3. Hà Giang: toàn bộ các huyện và thị xã"

+ Tại điểm 9, mục II, phụ lục I, phần A danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định:

"9. Trồng, chăm sóc rừng"

- Tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"Điều 14. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

- Tại Công văn số 4359/BKHĐT-KTNN ngày 25/06/2013 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc miễn tiền thuê đất đối với dự án trồng rừng sản xuất xác định:

"Các dự án trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và các dự án trồng rừng sản xuất là các dự án thuộc lĩnh vực "trồng, chăm sóc rừng" được quy định tại điểm 9, mục II, phần A, Phụ lục I, Danh mục đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ".

Căn cứ các quy định nêu trên thì: dự án trồng rừng sản xuất thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp dự án trồng rừng sản xuất được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì thuộc đối tượng xem xét miễn tiền thuê đất theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Giang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT (01b);
- Lưu: VT, CS (03b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3507/TCT-CS ngày 23/10/2013 miễn tiền thuê đất đối với dự án trồng rừng sản xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!