Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3482/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3482/TCT-CS
V/v miễn, giảm tiền thuê đất của các hộ dân nhận khoán đất SXNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 2770/CT-KK-KTT ngày 29/6/2011 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về miễn giảm tiền thuê đất của doanh nghiệp cho các hộ dân nghèo nhận khoán đất sản xuất nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định về nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp.”

- Tại khoản 8 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Điều 14. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:

……….

8. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

- Tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên quy định

“Điều 15. Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:

…………..

5. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

- Tại điểm 4 Mục VII Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

“Miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định của pháp luật cho từng vùng đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH MTV mía đường Tây Ninh được Nhà nước cho thuê đất để sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, cây hàng năm và nông nghiệp khác theo Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 22/06/2009 Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thì việc miễn giảm tiền thuê đất chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê là Công ty TNHH MTV mía đường Tây Ninh và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp; Các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đất và ký hợp đồng giao khoán đất với Công ty TNHH MTV mía đường Tây Ninh không phải là đơn vị trực tiếp ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai 2003 nên không thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất đến năm thuế 2010 đối với phần diện tích đất nhận khoán từ Công ty TNHH MTV mía đường Tây Ninh.

Nếu các hộ gia đình, cá nhân này đều là hộ nghèo, khó khăn thì Cục Thuế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, miễn, giảm tiền thuê đất theo thẩm quyền quy định tại khoản 8 Điều 14 và khoản 5 Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, Vụ CST;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3482/TCT-CS ngày 30/09/2011 về miễn, giảm tiền thuê đất của các hộ dân nhận khoán đất sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.351

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!