Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3450/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thu thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Số hiệu: 3450/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3450/TCT-TS
V/v: Thu thuế CQSDĐ  và lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3078/CT-THDT ngày 3/8/2006 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc "vướng mắc chính sách thu thuế CQSDĐ và lệ phí trước bạ", Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ).

Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/1994.

Tại Điểm 2(d), Mục VII, Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế CQSDĐ và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế CQSDĐ quy định: "Các trường hợp đã CQSDĐ trước ngày 01/1/2000 mà có một trong các giấy tờ hợp lệ về QSDĐ quy định tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 17/1999/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm cả các trường hợp đã chuyển QSDĐ qua nhiều lần, nhiều chủ khi người sử dụng đất đến làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất thì chỉ phải nộp thuế CQSDĐ 1 (một) lần theo quy định của pháp luật".

Theo đó, trường hợp người sử dụng đất có một trong các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP của Chính phủ (nay theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003), từ ngày 01/7/1994 đến trước ngày 01/1/2000 đã chuyển quyền sử dụng đất qua nhiều lần, nhiều chủ thì chỉ phải nộp một lần thuế CQSDĐ. Kể từ ngày 01/1/2000 trở đi, mỗi lần chuyển nhượng phải nộp thuế CQSDĐ cho từng lần chuyển nhượng.

2. Về lệ phí trước bạ.

Theo quy định tại Mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì: "Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước tại thời Điểm trước bạ".

Trường hợp đất do nhận chuyển nhượng giữa hai cá nhân, giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hóa đơn (hoặc hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chuyển nhượng, hoặc kê khai của người nộp) nhưng không được thấp hơn giá đất do UBND tỉnh quy định áp dụng tại thời Điểm kể khai, nộp lệ phí trước bạ). Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng cao hơn giá do UBND tỉnh quy định tại thời Điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ thì giá tính lệ phí trước bạ là giá thực tế chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3450/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc chính sách thu thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41