Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 340/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 340/BTC-TCT
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp và Cục thuế đề nghị cho khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các hoá đơn quá 3 tháng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2.c, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, nhưng thời gian tối đa là 3 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.

Trong thực tế một số đơn vị vì lý do khách quan nên mặc dù đã kê khai nộp đầy đủ thuế GTGT đầu ra nhưng có một số hoá đơn GTGT đầu vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào chưa kê khai khấu trừ kịp trong thời gian quy định.

Để giải quyết khó khăn cho đơn vị trong sản xuất kinh doanh, đối với các trường hợp này, Cục thuế kiểm tra xem xét cụ thể nếu các đơn vị đã kê khai đủ thuế đầu ra, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN và các đơn vị bán hàng đã kê khai nộp thuế (hoặc có biên lai thu thuế của cơ quan Hải quan) nhưng vì lý do khách quan nên chưa kê khai đúng thời hạn quy định dẫn đến không được khấu trừ thuế đầu vào thì Cục thuế có văn bản báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp xem xét xử lý cụ thể.

Đồng thời những trường hợp này cơ quan thuế địa phương sẽ xử phạt vi phạm hành chính về kê khai thuế.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- VP Bộ (để b/c)
- Vụ Chính sách thuế
- Lưu: VT; TCT {VT, DNNN (2b)
}.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 340/BTC-TCT
On credit of value added tax (VAT)

Hanoi, January 10, 2006

 

To: Provincial/Municipal Tax Departments

The Finance Ministry has received official letters of some enterprises and provincial/municipal Tax Departments requesting permission for the credit of input VAT with respect to invoices issued more than three months before the month in which creditable input VAT was declared. On this issue, the Finance Ministry hereby provides the following opinions:

According to Point 1.2.c, Item III, Section B of the Finance Ministry’s Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, guiding the implementation of the Government’s Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, detailing the implementation of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law: the creditable input VAT of goods and services which arise in a certain month shall be declared and credited when determining the payable VAT amount of that month, regardless of whether goods or services have been ex-warehoused or remain in stock. In cases input VAT invoices or payment vouchers have been made for goods and services purchased in the month but can not be declared in that month, they shall be declared for input VAT credit in the subsequent months, for no more than 3 months following the month in which credible input VAT should have been declared.

In fact, due to objective reasons, although having fully paid output VAT, some establishments could not make declaration for the credit of input VAT with respect to input VAT invoices or payment vouchers within the prescribed time limit.

In order to settle the difficulties of business and production establishments, provincial/municipal Tax Departments should check if establishments have fully declared output VAT and remitted tax amounts into the State budget and if goods sale establishments have made VAT declaration and payment (or have tax receipts of customs authorities), but they are not entitled to input VAT credit because they could not make declaration within the prescribed time limit for objective reasons. Then provincial/municipal Tax Departments shall report in writting these cases to the Finance Ministry for consideration and handling.

Concurrently, local tax authorities shall impose fines on these establishments for administrative violations in tax declaration.

The Finance Ministry hereby notifies provincial/municipal Tax Departments thereof for compliance.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
Nguyen Thi Cuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.468

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!