Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 321/CT-THNVDT năm 2013 áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức do Cục thuế tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 321/CT-THNVDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Vũ Đức Tiêm
Ngày ban hành: 14/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/CT-THNVDT
V/v áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức.

Sơn La, ngày 14 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi: Chi cục Thuế các huyện, thành phố.

Ngày 26/4/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức.

Để thống nhất việc thu tiền sử dụng đất đối với với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La phù hợp với quy định tại Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 19/06/2011 của Bộ Tài, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thành phố thông báo và triển khai toàn bộ nội dung Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Sơn La đến từng đội thuế đảm bảo áp dụng đúng hiệu lực thi hành của Quyết định (Sao Quyết định số 848/QĐ-UBND gửi kèm). Riêng đối với những hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng chưa giải quyết do chưa có hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức được áp dụng khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 Chương II nghị định số 84/2007/N Đ-CP ng ày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, cụ thể:

 “ II .Điều 4. Thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế.

2. Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 (ngày áp dụng giá đất mới theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất - gọi là Nghị định số 188/2004/NĐ-CP) nhưng do cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định, do thay đổi mẫu tờ khai, thay đổi thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà làm cho người sử dụng đất phải nộp lại hoặc nộp bổ sung hồ sơ thì nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp hồ sơ.

3. Trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 trở về sau thì giá đất áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì người nộp hồ sơ thực hiện quyền khiếu nại đối với hành vi hành chính gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ; công chức, viên chức có hành vi gây chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định thì phải bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 175 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (gọi là Nghị định số 181/2004/NĐ-CP); nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Căn cứ vào Sổ tiếp nhận hồ sơ hoặc giấy biên nhận về tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về thời điểm người sử dụng đất nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này và chuyển cho cơ quan thuế để làm căn cứ tính các khoản thu nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.”

Căn cứ vào quy đinh nêu trên, lãnh đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố tổ chức phối hợp với các phòng, ban chức năng tại huyện triển khai và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định.

Trên đây là một số nội dung chỉ đạo của Cục Thuế đối với việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức. Cục Thuế thông báo để Chi cục Thuế các huyện, thành phố biết và thống nhất thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các phòng NVụ VP Cục Thuế
- Lưu: VT, THNVDT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Đức Tiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 321/CT-THNVDT năm 2013 áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức do Cục thuế tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.034
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7