Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3139/CT-TTHT năm 2017 về kê khai nộp thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3139/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 23/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3139/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất
(Địa chỉ: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;
MST: 0100100449)

Trả lời công văn số 2097/CV-ĐCTN-TV ngày 23/11/2016 của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất (sau đây gọi là Công ty) hỏi về kê khai nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 về việc ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước quy định:

+ Tại Mục II Phụ lục số 01 quy định danh mục mã số chương như sau:

II/ DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG:

Mã số

Tên

Ghi chú

...

Mã số chương thuộc cấp tỉnh

Giá trị từ 400 đến 599

...

564

Các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên

(để hạch toán các đơn vị không thuộc chủ quản của một trong các Chương trên)

+ Tại Mục II Phụ lục số 3 quy định danh mục mã số nội dung kinh tế (mục, tiểu mục) như sau:

II/ DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC):

 

Mã số Mục

Mã số Tiểu mục

TÊN GỌI

...

Mục

4050

 

Lãi thu từ các khoản cho vay đầu tư phát triển và tham gia góp vốn của Chính phủ ở trong nước

Tiểu mục

 

 

 

 

 

4054

Thu nhập từ vốn góp của Nhà nước

 

 

...

 

- Căn cứ Phụ lục 01 Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS) quy định danh mục tài khoản như sau:

7000

 

 

 

 

 

LOẠI 7 - THU NGÂN SÁCH

 

 

 

 

 

 

 

 

7100

 

 

 

 

Nhóm 71 - Thu ngân sách nhà nước

 

 

7110

 

 

 

Thu ngân sách nhà nước

 

 

 

7111

 

 

Thu ngân sách nhà nước

- Căn cứ Công văn số 2374/KBNN-KTNN ngày 30/12/2010 hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (gọi tắt là TABMIS), Kho bạc Nhà nước hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số nghiệp vụ chủ yếu và xử lý cân đối thu, chi NSNN trong quá trình thực hiện Chế độ kế toán Nhà nước như sau:

“A. Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản

I. Sửa đổi tài khoản

1. Tài khoản 7110 - Thu NSNN

- Sửa nội dung 1.1. Mục đích (trang 150) như sau: Tài khoản này dùng để phản ánh số thu NSNN theo mục lục ngân sách nhà nước tương ứng cho các cấp ngân sách.

- Nội dung từ dòng thứ 3 đến dòng thứ 6 từ dưới lên (trang 151) sửa lại là: Tài khoản 7110 - Thu NSNN có 2 tài khoản cấp 2 như sau:

+ Tài khoản 7111 - Thu NSNN: tài khoản này chỉ hạch toán các mục thu trong cân đối ngân sách, không hạch toán các mục tạm thu chưa đưa vào cân đối NSNN...”

- Căn cứ Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp:

+ Tại Điều 8 quy định cổ tức và lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước bao gồm:

“- Số cổ tức được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số cổ tức của năm tài chính tạm chia trong năm và số cổ tức các năm trước được chia trong năm tài chính) cho phần vốn nhà nước theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của công ty cổ phần quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này;

- Số lợi nhuận được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số lợi nhuận của năm tài chính tạm chia trong năm và số lợi nhuận của các năm trước được chia trong năm tài chính) cho phần vốn nhà nước theo Quyết định của Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư này.”

+ Tại Khoản 2 Điều 9 quy định khai, nộp ngân sách nhà nước đối với cổ tức, lợi nhuận được chia như sau:

“...2. Trách nhiệm nộp tờ khai cho cơ quan thuế:

Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại Điều 8 Chương này thực hiện, nộp tờ khai về cổ tức, lợi nhuận được chia cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hình thức điện tử.”

+ Tại Điều 10 quy định việc phân chia ngân sách như sau:

“a) Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách Trung ương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài Khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Sở giao dịch kho bạc nhà nước Trung ương.

b) Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do địa phương đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách địa phương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài Khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, cổ tức được chia năm 2016 (đối với phần vốn Nhà nước) Công ty phải nộp vào Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội với nội dung kê khai như sau:

- Tên cơ quan quản lý thu: Cục Thuế TP Hà Nội

- Tài khoản nộp: 7111

- Chương 564, Mục 4050, Tiểu mục 4054

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3139/CT-TTHT năm 2017 về kê khai nộp thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


660
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127