Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3119/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3119/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế và miễn, giảm thuế đối với DNTN khai thác hải sản Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2999/CT-QLDN2 ngày 31/7/2006 của Cục thuế Bà Rịa – Vũng Tàu xin ý kiến v/v hoàn thuế và ấn định thuế đối với DNTN khai thác hải sản Vũng Tàu, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT

Theo quy định tại Điểm 1, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì: "Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất, trực tiếp đánh bắt bán ra" là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Do vậy cá ngừ đại dương đánh bắt là sản phẩm không thuộc diện chịu thuế GTGT. Vì vậy DNTN khai thác hải sản Vũng Tàu bán cho doanh nghiệp trong nước lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT 5% là sai quy định. Đối với những hóa đơn này nếu doanh nghiệp không Điều chỉnh được hóa đơn GTGT với người mua thì phải kê khai, nộp thuế GTGT đã thu của người mua.

Sản phẩm cá ngừ đại dương đánh bắt không thuộc diện chịu thuế GTGT, vì vậy DNTN không được tính khấu trừ cũng như kê khai hoàn thuế GTGT đầu vào dùng cho khai thác đánh bắt cá tiêu thụ nội địa, số thuế GTGT đầu vào này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

2. Về việc hoàn thuế GTGT

Theo quy định tại Mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì: "Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Mục I này phải là đối tượng đã được cấp giấp chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép đầu tư), có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài Khoản tiền gửi tại ngân hàng".

Căn cứ theo quy định trên và căn cứ vào kết quả kiểm tra quyết toán thuế, nếu Cục thuế xác định DNTN khai thác hải sản Vũng Tàu không mở đủ sổ sách kế toán, không lập phiếu xuất, nhập kho thành phẩm, không lập phiếu xuất, nhập kho nguyên, nhiên, vật liệu, không thực hiện đúng chế độ hóa đơn, chứng từ mua, bán hàng hóa, vật tư thì DNTN khai thác hải sản Vũng Tàu không đủ Điều kiện được hoàn thuế GTGT đối với cá do doanh nghiệp khai thác xuất khẩu. Đối với số lượng cá đánh bắt tiêu thụ trong nước là đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT (như Điểm 1 nêu trên).

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu đơn vị không thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì Cục thuế thực hiện ấn định thu nhập chịu thuế để tính và thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 7, phần Đ, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Về miễn, giảm thuế Tài nguyên

Theo quy định tại Điểm 1, Mục III Thông tư số 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh thuế Tài nguyên (sửa đổi) thì: "tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên có trách nhiệm: Đăng ký hoạt động khai thác tài nguyên với cơ quan thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được phép khai thác tài nguyên hoặc chậm nhất là 5 ngày trước khi có sự sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hay có sự thay đổi trong hoạt động khai thác tài nguyên".

Cũng theo quy định tại công văn số 1180/TCT-TS ngày 3/4/2006 của Tổng cục Thuế v/v miễn, giảm thuế Tài nguyên đối với hoạt động khai thác hải sản xa bờ thì: "Trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ mà không có bản khai báo hoặc đăng ký việc thay đổi có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định nêu trên thì không thuộc đối tượng xét miễn, giảm thuế Tài nguyên".

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp DNTN khai thác hải sản Vũng Tàu được thành lập do chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động khai thác tài nguyên với cơ quan thuế. Nếu DNTN khai thác hải sản Vũng Tàu không đăng ký thì không thuộc đối tượng xét miễn, giảm thuế Tài nguyên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3119/TCT-DNK ngày 24/08/2006 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế và ấn định thuế đối với DNTN khai thác hải sản Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.915

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!