Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2888/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2888/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 3492/CT-TNCN ngày 03/6/2010 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về việc vướng mắc quyết toán thuế TNCN năm 2009"; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài rời Việt Nam với thời gian làm việc của tháng cuối cùng không đủ trọn tháng:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.3.2, Khoản 2, Mục II, phần D của Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc Hợp đồng làm việc tại Việt nam trước khi xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Hồ sơ khai quyết toán thuế và cách thức kê khai các tờ khai đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính; công văn số 778/TCT-TNCN ngày 09/3/2009 và công văn số 450/TCT-TNCN ngày 08/02/2010 của Tổng cục Thuế.

Riêng trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài rời Việt Nam với thời gian làm việc của tháng cuối cùng không đủ trọn tháng; Tổng cục Thuế hướng dẫn thêm như sau :

Cá nhân thực hiện kê khai đầy đủ thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN của kỳ tính thuế (bao gồm cả thu nhập chịu thuế TNCN của tháng làm việc cuối cùng trước khai rời Việt Nam không phân biệt cá nhân đó có làm việc trọn tháng hay không).

- Cá nhân được trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN các Khoản giảm trừ (cho bản thân, cho người phụ thuộc,...) theo quy định (bao gồm cả các Khoản giảm trừ của tháng làm việc cuối cùng trước khai rời Việt Nam không phân biệt cá nhân đó có làm việc trọn tháng hay không) trước khai xác định thu nhập tính thuế TNCN.

2. Về hoàn thuế cho cá nhân cá nhân là sỹ quan, quân nhân:

Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2163/TCT-TNCN ngày 21/06/2010 về việc quyết toán thuế TNCN" hướng dẫn cụ thể (bản photocoy gửi kèm) ;

Đề nghị Cục Thuế căn cứ nội dung hướng dẫn tại công văn số 2163/TCT-TNCN (nêu trên) để thực hiện.

3. Về kê khai thuế tháng (quý):

- Tại Điểm 2 1.1, Khoản 2, Mục II, phần D của Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: "Tổ chức, cá nhân trả các Khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1 Mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng".

Tại Điểm 2.1.2, Khoản 2, Mục II, phần D của Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn: "Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế theo quý. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau".

Căn cứ các hướng dẫn trên thì:

- Trường hợp tổ chức, cá nhân trả các Khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN nếu trong tháng không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai và nộp tờ khai thuế tháng với cơ quan thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân trả các Khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN nếu trong cả quý không phát việc sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải thực hiện kê khai và nộp tờ khai thuế quý với cơ quan thuế.

4. Về việc tổ chức trả thu nhập kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 đối với các trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài rời Việt Nam trước ngày 30/6/2009:

Vấn đề này, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai quyết toán như sau: trường hợp đơn vị trả trả thu nhập đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN của các trường hợp nêu trên và đã nộp vào NSNN thì khi thực hiện quyết toán thuế TNCN của năm 2009, đơn vị chi trả thực hiện kê khai đầy đủ các thông tin tổng hợp và chi tiết về thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ của cá nhân vào tờ khai theo mẫu số 05/KK-TNCN và bảng kê theo mẫu số 05A/BK-TNCN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;.
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2888/TCT-TNCN ngày 04/08/2010 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.314

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!