Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2812/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 26/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2812/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 7705/CT-THNVDT ngày 11/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương vướng mắc trong công tác giải quyết hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế ý kiến như sau:

Căn cứ Luật s 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chưa được cấp giấy phép xây dựng:

Do nội dung hỏi tại công văn số 7705/CT-THNVDT ngày 11/5/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương không nêu cụ thể dự án đầu tư xây dựng là của đơn vị nào, xây dựng công trình gì, nguyên nhân đơn vị chưa được cấp giấy phép xây dựng, dự án có vi phạm pháp luật về xây dựng hay không... do đó, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ quy định nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

2. Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2933/TCT-CS ngày 31/7/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Định và công văn số 5625/TCT-CS ngày 16/12/2014 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội. (Bản photo kèm theo)

3. Về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư chưa góp đ vốn điều lệ:

Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1322/TCT-CS ngày 10/4/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH YM Việt Nam. (Bản photo kèm theo)

4. Về hoàn thuế GTGT đối với trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu tr hết:

Về nội dung tương tự, Tổng cục Thuế đã công văn số 373/TCT-KK ngày 06/2/2017 trả lời Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (Bản photo kèm theo)

5. Về việc hoàn thuế đối vi tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu:

Về nội dung tương tự, Bộ Tài chính đã có công văn số 6064/BTC-CST ngày 10/5/2017 trả lời Công ty TNHH Long Vân. (Bản photo kèm theo)

Đ ngh Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định tại Luật số 106/2016/QH13, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP, Thông tư s130/2016/TT-BTC, tham khảo các công văn đã hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nêu trên và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT
;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2812/TCT-CS ngày 26/06/2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


997

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222