Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2442/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 07/06/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2442/TCT-CS
V/v giảm thuế SDĐPNN.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hòa Bình.

Trả lời công văn số 580/CTHBI-NVDTPC ngày 31/1/2024 của Cục Thuế tỉnh Hòa Bình về việc miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Điều 9 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ; khoản 1 Điều 11 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 4 Điều 15, Điều 16 Luật Đầu tư năm số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội.

Căn cứ các quy định tại khoản 2 Điều 13, tiết b khoản 2 Điều 15, tiết a khoản 5 Điều 15, Điều 16, khoản 1 Điều 77, khoản 2 Điều 69 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.

Căn cứ các quy định trên, về nguyên tắc tại Thông tư số 153/2011/TT-BTC đã có quy định về việc giảm tiền sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Luật Đầu tư năm 2014, năm 2020 đã quy định ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư tại địa bàn đầu tư không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, đồng thời quy định cụ thể về đảm bảo đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hòa Bình căn cứ quy định pháp luật và hồ sơ thực tế để hướng dẫn phù hợp, đúng với thẩm quyền được giao. Trường hợp còn vướng mắc về xác định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và áp dụng bảo đảm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hòa Bình báo cáo UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hòa Bình biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGS CST, Vụ PC (BTC);
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2442/TCT-CS ngày 07/06/2024 về giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


412

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!