Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2426/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 18/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2426/TCT-KK
v/v Xử lý một số vướng mắc liên quan đến nộp thuế điện tử

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; Tổng cục thuế đã ban hành công văn 964/TCT-CNTT ngày 20/03/2015 về việc Triển khai mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử và Quyết định số 723/QĐ-TCT ngày 15/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử năm 2015.

Trên cơ sở thông tin phản ánh vướng mắc của các Cục Thuế và người nộp thuế trong quá trình triển khai nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế một số nội dung như sau:

1. Về việc người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử không qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Một số người nộp thuế đã thực hiện nộp thuế qua dịch vụ internet banking, mobile banking qua các ngân hàng chưa triển khai phối hợp cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế, trong đó có cả ngân hàng nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 18, Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì hình thức nộp thuế này cũng được coi là nộp thuế điện tử. Vì vậy, đối với người nộp thuế đã thực hiện nộp thuế điện tử theo các kênh dịch vụ của ngân hàng, các Cục Thuế không được yêu cầu người nộp thuế phải chuyển sang mở tài khoản tại các ngân hàng đã triển khai nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế để đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục thuế.

Hiện nay, sau khi cơ bản hoàn thành ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước và nộp thuế điện tử với các ngân hàng thương mại trong nước, Tổng cục Thuế đang có kế hoạch triển khai tiếp theo với các ngân hàng nước ngoài (bao gồm ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng liên doanh).

2. Về việc Kho bạc Nhà nước địa phương không chấp nhận các giao dịch nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đối với các khoản thu không thuộc phạm vi ủy quyền cho ngân hàng chuyên thu.

Theo nội dung tại các Văn bản thỏa thuận phối hợp thu Ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế và các Ngân hàng thương mại, phạm vi áp dụng đối với tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác NSNN.

Vì vậy, các Cục Thuế cần rà soát lại trường hợp KBNN tỉnh, cục thuế và ngân hàng thương mại đã giới hạn các khoản thu NSNN trong văn bản thỏa thuận phối hợp thu cấp tỉnh để có điều chỉnh phạm vi phối hợp thu cho phù hợp với việc triển khai nộp thuế điện tử.

3. Về việc các đơn vị hành chính sự nghiệp không thực hiện được nộp thuế điện tử do chỉ có tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 16, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại hoặc kho bạc nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước.

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp có các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thực hiện mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại triển khai phối hợp nộp thuế điện tử với cơ quan thuế. Đồng thời, Cục Thuế thống kê các đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ có tài khoản tại KBNN và không thể mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo mẫu biểu đính kèm gửi về Tổng cục thuế trước ngày 26/6/2015 và gửi file theo địa chỉ dvmanh@gdt.gov.vn để Tổng cục Thuế có biện pháp giải quyết.

Trên đây là một số nội dung công việc liên quan đến triển khai nộp thuế điện tử tại các Cục thuế. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tích cực tuyên truyền và vận động người nộp thuế tham gia đăng ký và thực hiện nộp thuế điện tử bằng những biện pháp, hình thức phù hợp; tổ chức tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện nộp thuế điện tử.

Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc, các Cục Thuế tiếp tục phản ánh về Tổng cục thuế để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ ………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ VIỆC MỞ TÀI KHOẢN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
(Kèm theo công văn số 2426/TCT-KK ngày 18 tháng 06 năm 2015)

STT

Tên đơn vị
Hành chính sự nghiệp

Mã số thuế

Tên các loại thuế/ phí/lệ phí phải nộp NSNN

Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản

Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản

Ghi chú

1

 

 

-

-

-

-

-

 

2

 

 

-

-

-

-

-

 

3

 

 

-

-

-

-

-

 

4

 

 

-

-

-

-

-

 

...

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

………., ngày …. tháng ….. năm 2015
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên và đóng dấu)

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2426/TCT-KK
Response to some enquiries about electronic tax payment

Hanoi, June 19, 2015

 

To: Departments of Taxation of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as Departments of Taxation)

Pursuant to directives of the Prime Minister in resolution No. 19/NQ-CP dated March 12, 2015 on primary objectives and solutions for improving business environment and national competitiveness in 2015 and 2016, General Department of Taxation promulgated Dispatch No. 964/TCT-CNTT dated March 20, 2015 on extension of electronic tax payment services and Decision No. 723/QĐ-TCT dated April 15, 2015 of the Director of the General Department of Taxation on targets of electronic tax payment services in 2015.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2426/TCT-KK ngày 18/06/2015 xử lý vướng mắc liên quan đến nộp thuế điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.87.174