Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2101/TCT-HTQT 2017 thủ tục miễn thuế theo Điều ước quốc tế với Phần Lan

Số hiệu: 2101/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành: 19/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/TCT-HTQT
V/v thủ tục miễn thuế theo Điều ước quc tế.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 828/CT-Ktr1 ngày 7/4/2017 của Cục Thuế đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về thủ tục miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Điều ước quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan đối với Hợp đng thực hiện dự án cấp nước vùng phụ cận Vinh ký kết gia công ty TNHH Econet Oy và Ch đầu tư là công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điểm 1 Điều 6, Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 ngày 9/4/2016 của Quốc hội:

“Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau v cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp".

- Theo quy định tại Điểm 5 Điều 156, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

“Việc áp dụng văn bn quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.

Trường hợp Công ty TNHH Econet Oy đáp ứng đủ điều kiện miễn thuế theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc Hiệp định khung giữa Chính phủ Phần Lan và Chính phủ Việt Nam thì Công ty phải có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị áp dụng miễn thuế theo hưng dẫn tại Điều 20 và Điều 47 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Nếu Công ty không nộp hồ sơ đề nghị áp dụng miễn thuế theo quy định của Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên thì Công ty phải thực hiện kê khai nộp thuế theo đúng quy định hiện hành. Công ty có thể giải trình khi không th cung cấp các thông tin hoặc tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ thông báo miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Thanh Bình

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------------

No.: 2101/TCT-HTQT
Re: Tax exemption procedures under International Treaties

Hanoi, May 19, 2017

 

To: The Department of Taxation of Nghe An Province

The General Department of Taxation has received the Official Dispatch No. 828/CT-Ktr1 dated April, 2017 sent from the Department of Taxation of Nghe An Province to request for guidance on procedures for exemption of Corporate Income Tax under the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Republic of Finland on the Contract for execution of project on water supply in Vinh City Neighborhood signed by and between Econet Oy Ltd. and Nghe An Water Supply One Member Company Limited. The General Department of Taxation gives response as follows:

- Pursuant to Point 1 Article 6 of the Law on Treaties No. 108/2016/QH13 dated April 09, 2016 of the National Assembly:

“In case a Vietnam’s legislative document other than the Constitution and an international agreement to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory contain different regulations on the same matter, the international agreement shall apply".

- Pursuant to regulations in Point 5 Article 156 of the Law on Promulgation of Legislative Documents No. 80/2015/QH13 dated June 22, 2015 of the National Assembly with respect of the application of legislative documents:

"Application of Vietnam’s legislative documents must not obstruct the implementation of the international agreements to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory. In case a Vietnam’s legislative document other than the Constitution and an international agreement to which the Socialist Republic of Vietnam is a signatory contain different regulations on the same matter, the international agreement shall apply”.

If Econet Oy Ltd. satisfies all of eligibility requirements for tax exemption under regulations in the Double Taxation Agreement or the Framework Agreement between the Government of the Republic of Finland and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, Econet Oy Ltd. is responsible for submitting the application for tax exemption under regulations in Article 20 and Article 47 of the Circular No. 156/2013/TT-BTC dated November 06, 2013 by Ministry of Finance.

If Econet Oy Ltd. fails to conduct procedures for tax exemption under regulations in the Circular 156/2013/TT-BTC as mentioned above, Econet Oy Ltd. must make tax declaration in accordance with prevailing regulations of law. Econet Oy Ltd. may give explanation about its failure to provide information or documents required in the application for tax exemption under regulations of the international agreement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

BY ORDER OF DIRECTOR GENERAL
PP. DIRECTOR OF DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION
DEPUTY DIRECTOR
Tran Thi Thanh Binh

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2101/TCT-HTQT ngày 19/05/2017 về thủ tục miễn thuế theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.168

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!