Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2079/TCT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2079/TCT-TTHT
V/v: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống đại lý thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát triển Hệ thống đại lý thuế là một trong những mục tiêu quan trọng trong Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 - 2020 được quy định tại Quyết định số 732/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 17/5/2011. Tính đến nay cả nước đã có 2.321 người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; 222 đại lý thuế đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống đại lý thuế, số lượng, chất lượng hoạt động của hệ thống đại lý thuế hiện nay chưa hoàn toàn đáp ứng so với mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 20/4/2014 về việc “Đẩy mạnh phát triển dịch vụ tư vấn thuế; huy động các nguồn lực trong xã hội để thực hiện một số dịch vụ công về thuế, bảo hiểm xã hội”; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; Kế hoạch phát triển Hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 theo Quyết định số 420/QĐ-BTC ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; nhằm đẩy mạnh công tác phát triển hệ thống đại lý thuế, đáp ứng nhu cầu dịch vụ về thuế của doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) cả nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Tăng cường tuyên truyền về đại lý thuế, dịch vụ làm thủ tục về thuế cho NNT; đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân trên địa bàn quản lý thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, thiết thực, đạt hiệu quả. Tuyên truyền cần tập trung giới thiệu, nêu rõ sự cần thiết của đại lý thuế, lợi ích của NNT khi sử dụng dịch vụ về thuế thông qua đại lý thuế.

2. Phối kết hợp chặt chẽ với các đại lý thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật thuế đến NNT.

3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đại lý thuế, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế cho đại lý thuế đúng thời hạn theo quy định. Công khai danh sách đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tại trụ sở cơ quan thuế các cấp và trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế.

4. Tích cực hỗ trợ đại lý thuế trong quá trình hoạt động thông qua các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tạo điều kiện thuận lợi khi đại diện của đại lý thuế giao dịch với cơ quan thuế theo ủy quyền của NNT.

4.2. Thiết lập nhóm đại lý thuế thông qua trang thông tin điện tử và gửi thư điện tử cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, chính sách thuế, văn bản hướng dẫn, trả lời về thuế cho các đại lý thuế.

4.3. Ưu tiên tập huấn về chế độ, chính sách, thủ tục hành chính thuế cho cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại đại lý thuế trước khi tập huấn cho doanh nghiệp (trường hợp số lượng cá nhân hành nghề tại các đại lý thuế trên địa bàn trên 50 người); hoặc tập huấn cùng với NNT trên địa bàn. Phổ biến, hướng dẫn về thuế điện tử, các phần mềm hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử cho các đại lý thuế.

4.4. Bố trí bộ phận tiếp nhận và xử lý nhanh các kiến nghị, phản ánh của đại lý thuế trong thực hiện chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế.

4.5. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức thuế đối với loại hình dịch vụ về thuế thông qua đại lý thuế và có biện pháp xử lý phù hợp đối với trường hợp cán bộ, công chức thuế gây khó khăn cho NNT, đại lý thuế khi thực hiện nhiệm vụ.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng các hoạt động của đại lý thuế thông qua việc tập hợp cơ sở dữ liệu, quản lý thông tin về đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế. Kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế và các quy định liên quan đến hoạt động làm dịch vụ về thuế của các đại lý thuế, các cá nhân hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; xử lý kịp thời và báo cáo cấp có thẩm quyền các trường hợp vi phạm theo quy định.

6. Tổ chức tọa đàm, lắng nghe ý kiến của các đại lý thuế, tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của đại lý thuế về các giải pháp phát triển Hệ thống đại lý thuế trên địa bàn. Trên cơ sở đó, kịp thời báo cáo, đề xuất với Tổng cục Thuế để trình cấp có thẩm quyền giải quyết. Các kiến nghị, đề xuất đóng góp của đại lý thuế được tổng hợp theo Mẫu số 01 (đính kèm), gửi về Tổng cục Thuế cùng với báo cáo sơ kết, tổng kết tháng 6 và tháng 12 hằng năm.

Cục trưởng Cục Thuế căn cứ tình hình hoạt động của đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đại lý thuế theo các nội dung nêu trên.

Các thông tin gửi về địa chỉ: Tổng cục Thuế (Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT) - Số 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); và qua email: vuttht@gdt.gov.vn:

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Hội Tư vấn thuế VN;
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT, TTHT (3).95

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2079/TCT-TTHT ngày 28/05/2015 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển hệ thống đại lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.743

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113