Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 19145/BTC-TCT sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập 2015

Số hiệu: 19145/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19145/BTC-TCT
V/v sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

 

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của một số Cục Thuế hỏi về việc sử dụng hoá đơn, chứng từ khi thu tiền khám chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 23/6/2015, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 8418/BTC-TCT hướng dẫn hoá đơn chứng từ khi thanh toán chi phí KCB BHYT như sau:

“Căn cứ quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT:

1. Các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí đã thông báo phát hành đến hết ngày 31/12/2015.

Cục thuế các tỉnh thành phố có trách nhiệm thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước về việc sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn đã thông báo phát hành đến hết ngày 31/12/2015.

...

7. Từ ngày 01/01/2016 đề nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính để hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thực hiện sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động khám chữa bệnh cho phù hợp

Nội dung hướng dẫn tại công văn số 8418/BTC-TCT nêu trên là trên cơ sở ý kiến đề xuất tại công văn số 3453/BYT-KH-TC ngày 28/5/2015 của Bộ Y tế gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) có nêu:

“Bộ Y tế đề xuất cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang sử dụng biên lai thu viện phí được tiếp tục sử dụng biên lai thu phí đến hết năm 2015, kể từ 01/01/2016 các đơn vi phải phải lập hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51, Nghị định 04 .. nêu trên."

Tiếp theo công văn số 8418/BTC-TCT ngày 23/6/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, không thực hiện thu phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Do vậy, từ ngày 01/01/2016, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Y Tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ PC, CST, HCSN-BTC;

-
Vụ PC, Vụ TVQT-TCT;
- Lưu: VT
; TCT (VT, CS(3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 19145/BTC-TCT ngày 23/12/2015 về sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.747

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.112.172