Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1862/TCHQ-TXNK năm 2019 về công khai thông tin nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1862/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 01/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1862/TCHQ-TXNK
V/v công khai thông tin nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở ý kiến của Cục Hải quan TP. Cần Thơ (công văn số 2091/HQCT-NV ngày 21/11/2018) và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (công văn số 247/HQHCM-TXNK ngày 23/01/2019) về cách thức thực hiện việc thông báo công khai thông tin doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (sau đây gọi là doanh nghiệp nợ thuế) trên Cổng thông tin điện tử của ngành hải quan (dưới đây gọi là Cổng thông tin điện tử), Tổng cục Hải quan đang triển khai xây dựng đầu mục: “Thông báo công khai doanh nghiệp nợ thuếtrên Cổng thông tin điện tử để đăng tải thông tin các doanh nghiệp nợ thuế. Vì vậy, trong thời gian xây dựng đầu mục trên, để kịp thời đăng tải thông tin doanh nghiệp nợ thuế, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Theo hướng dẫn tại bước 3 điểm 1 Mục I.B Phần II Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018, định kỳ ngày 15 hàng tháng Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và chủ động gửi danh sách các doanh nghiệp nợ thuế/doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ các khoản nợ tin thuế, tiền chậm nộp, tin phạt vào NSNN gửi về Cục Công nghệ thông tin và thng kê hải quan để đăng tải/gỡ bỏ thông tin doanh nghiệp nợ thuế trên Cổng thông tin điện tử. Ngoài việc gửi văn bản, đề nghị các đơn vị gửi trước bản mềm từ địa chỉ thư điện tử nội bộ (tên miền..@customs.gov.vn) vào địa chỉ thư: CongTTDT@customs.gov.vn.

2. Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế được lập theo biu sau:

Tên doanh nghiệp

Mã số thuế

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

Tình trạng n (quá hạn hay quá hạn cưỡng chế.)

Mã và tên cơ quan hải quan phát sinh nợ

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục CNTT (để phối hợp t/hiện);
- Cục KTSTQ (đ
thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK - DTQLT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1862/TCHQ-TXNK năm 2019 về công khai thông tin nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


999

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251