Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17526/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tổng hợp điểm mới Luật sửa đổi các Luật về thuế

Từ 01/01/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới nổi bật sau:

1. Thuế thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh

Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:

- 0.5% đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa.

- 1.5% đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu.

- 2% đối với dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu.

- 5% đối với hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp.

- Các hoạt động khác chịu mức thuế suất là 1%.

2. Sửa đổi, bổ sung khác về thuế thu nhập cá nhân

- Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với:

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

+ Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân:

Áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện hai phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

- Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân:

Áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện hai phương pháp tính thuế trước đây.

3. Thuế giá trị gia tăng

- Bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

- Chuyển ba nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế giá trị gia tăng thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

4. Thuế tài nguyên

Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

Nội dung nêu trên được đề cập tại Công văn 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17526/BTC-TCT
V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Trong khi chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung nhiệm vụ cần được triển khai thực hiện ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện từ ngày 01/01/2015 như sau:

1. Những sửa đổi, bổ sung quan trọng cần tổ chức chuẩn bị ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện từ ngày 01/01/2015

1.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân kinh doanh

- Theo quy định hiện nay (từ 31/12/2014 về trước) thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13: Thuế TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh được xác định căn cứ trên thu nhập chịu thuế tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu hoặc doanh thu tính thuế được xác định theo kê khai trừ chi phí kinh doanh; và cá nhân kinh doanh được tính giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế và được xác định theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

- Từ ngày 01/01/2015, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 0,5%

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%

+ Hoạt động kinh doanh khác: 1%

1.2. Sửa đổi, bổ sung khác về thuế thu nhập cá nhân

a) Từ 01/01/2015 miễn thuế thu nhập cá nhân đối với:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.

b) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

c) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây.

1.3. Sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

- Chuyển 3 nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT là: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

1.4. Sửa đổi, bổ sung về thuế tài nguyên

- Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

2. Công tác tổ chức thực hiện quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh ngay trong tháng 12/2014 để thực hiện từ ngày 01/01/2015

2.1. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán

Theo quy định của Luật quản lý thuế, trong tháng 12/2014 Ủy ban nhân dân quận, huyện, các Chi cục thuế phải triển khai hướng dẫn đến từng hộ cá nhân kinh doanh những nội dung quan trọng sửa đổi của Luật thuế TNCN và tổ chức in, phát tờ khai, hướng dẫn các hộ, cá nhân kinh doanh kê khai doanh số làm cơ sở xác định doanh số để tính mức thuế khoán ổn định cho năm 2015. Công tác tổ chức thực hiện chủ yếu như sau:

a) Về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh:

- Đối tượng thực hiện là hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm.

- Phương pháp xác định mức thuế:

Số thuế phải nộp 1tháng = (Doanh thu chịu thuế TNCN khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế TNCN) + (Doanh thu chịu thuế GTGT khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế GTGT).

b) Về việc khai thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh:

Hộ cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu để làm cơ sở xác định thuế khoán năm 2015 theo mẫu 01/THKH ban hành kèm theo công văn này.

Cục Thuế, UBND Quận, Huyện chỉ đạo Chi cục Thuế tổ chức phối hợp với phòng kinh tế kiểm tra thực tế đánh giá doanh số đối với từng địa bàn phường, xã; từng ngành nghề kinh doanh, nhất là hộ, cá nhân kinh doanh nhà hàng ăn uống, thương mại, kinh doanh vận tải,...để xác định đúng, đủ doanh số tính thuế phù hợp với thực tế kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh, đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Tăng mức thuế so với mức thực tế thực hiện năm 2014 tối thiểu 16% theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, phù hợp với tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá.

+ Đảm bảo nhiệm vụ dự toán thu ngân sách 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện quyết định.

+ Doanh số phù hợp với thực tế quy mô kinh doanh, phạm vi kinh doanh, phù hợp nguyên tắc đảm bảo chi phí đầu tư, chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh (chi phí thuê mặt bằng hoặc tương đương; chi phí nguyên nhiên vật liệu, chi phí điện nước, chi phí giá vốn hàng hoá bán ra; chi phí thuê nhân công và tiền công cần thiết của những người trực tiếp kinh doanh,...).

Trên cơ sở đó, Chi cục Thuế dự kiến mức doanh thu, mức thuế khoán năm 2015 và niêm yết công khai trước ngày 25/12/2014 tại Trụ sở UBND phường, xã; trụ sở đội thuế; ban quản lý chợ; ... đồng thời cập nhật đầy đủ số liệu về số hộ, mức doanh thu, mức thuế ... của từng hộ vào cơ sở dữ liệu của Cục Thuế, Tổng cục Thuế. Cục Thuế có trách nhiệm căn cứ quy định của pháp luật tổ chức công tác giám sát, kiểm tra trên cơ sở đó cho ý kiến bằng văn bản trước ngày 10/01/2015 đối với từng Chi cục Thuế, trong đó chỉ rõ những đối tượng hộ, cá nhân kinh doanh chưa được xác định phù hợp thực tế quy mô kinh doanh. Qua kết quả tổng hợp ý kiến phản ảnh về doanh thu, mức thuế khoán, Chi cục Thuế tổ chức họp tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường về doanh thu, mức thuế khoán năm 2015 chậm nhất là ngày 10/01/2015.

Căn cứ tài liệu khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh, kết quả điều tra thực tế, biên bản họp với hội đồng tư vấn thuế xã, phường, tổng hợp ý kiến phản hồi khi niêm yết công khai và văn bản chỉ đạo, yêu cầu của Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện lập và duyệt Sổ bộ thuế chậm nhất trước 15/01/2015. Trên cơ sở Sổ bộ thuế đã được duyệt, Chi cục Thuế, Cục thuế thực hiện công khai thông tin hộ khoán trên Trang thông tin điện tử ngành thuế chậm nhất trước ngày 30/01/2015.

c) Chi cục thuế rà soát các đối tượng là hộ, cá nhân kinh doanh đang nộp thuế theo phương pháp kê khai trước đây, trường hợp đáp ứng yêu cầu của Luật Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện thành lập doanh nghiệp thì khai thuế theo mẫu 01/THKH đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nêu trên.

2.2. Đối với cá nhân cho thuê tài sản

a) Nội dung kê khai, nộp thuế cho thuê tài sản của hộ, cá nhân từ 01/01/2015.

- Đối với trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng thuê trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai đã nộp.

- Chi cục Thuế hướng dẫn cá nhân cho thuê tài sản khai thuế doanh thu cho thuê từ ngày 01/01/2015 để làm cơ sở xác định thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 01/KK-TTS ban hành kèm theo công văn này. Chi cục Thuế căn cứ tình hình thực tế hoạt động cho thuê tài sản trên địa bàn hoặc địa bàn tương đương để xác định doanh số cho thuê phù hợp.

Hộ, cá nhân cho thuê tài sản thực hiện khai thuế một lần theo từng hợp đồng cho thuê và trực tiếp nộp thuế theo kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng vào kho bạc hoặc ngân hàng thương mại được Nhà nước ủy nhiệm thu ngân sách theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

b) Nội dung quản lý thuế đối với dịch vụ cho thuê tài sản của Cục Thuế, Chi cục Thuế.

- Chi cục Thuế chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan trên địa bàn (quản lý nhà đất, quản lý đăng ký thường trú...) để quản lý đầy đủ đối với hộ, cá nhân có nhà cho thuê; có biện pháp đấu tranh phòng chống tình trạng cho thuê không kê khai nộp thuế, cho thuê với danh nghĩa cho mượn, cho ở nhờ, ....

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thuế các Quận căn cứ giá đất do UBND các tỉnh quy định; căn cứ đơn giá xây dựng; căn cứ giá tài sản cho thuê; căn cứ giá bình quân thị trường cho thuê nhà đất, ô tô, tài sản xây dựng cơ sở dữ liệu về giá cho thuê bất động sản, tài sản trên địa bàn theo từng tuyến phố, từng loại hình tài sản ( ô tô, tàu thuyền, ...) làm cơ sở quản lý thuế, xác định đối tượng rủi ro về giá tính thuế để thực hiện công tác tham vấn kiểm tra về thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản.

Trên đây là một số nội dung cần triển khai gấp trong tháng 12/2014 để thực hiện từ ngày 01/01/2015. Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Cục Thuế, UBND các Quận huyện và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện khẩn trương, kịp thời, đầy đủ những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung của một số Luật về thuế; Bộ Tài chính yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quán triệt, tập huấn cho các bộ phận có liên quan và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến từng người nộp thuế để việc triển khai thực hiện các nội dung quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật thuế.

Trong tổ chức thực hiện phát sinh những vướng mắc khó khăn, đề nghị UBND các cấp, Cục Thuế, Chi cục Thuế báo cáo, phản ánh kịp thời về Bộ Tài Chính (địa chỉ website: www.mof.gov.vn ) để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;
- Chi cục trưởng Chi cục Thuế;
-
Website Bộ Tài chính,Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS, TNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 17526/BTC-TCT
RE: Implementation of some contents of the Law on Amendments to tax laws

Hanoi, December 01, 2014

 

To:

- The People’s Committees of provinces
- Services of Finance of provinces
- Provincial Departments of Taxation

 

On November 26, 2014, the Law on Amendments to tax laws, which takes effect on January 01, 2015 is passed by the 13th National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 during the 8th session.

The Ministry of Finance is now cooperating with agencies concerned and the Government in promulgating a Decree on guidelines for the Law on Amendments to tax laws Before legislative documents on guidelines for the said law are promulgated, the Ministry of Finance hereby provide guidance on some tasks that need commencing within December 2014 in order to be put into operation from January 01, 2015:

1. Important amendments that need to preparation within December 2014 and in order to be put into operation from January 01, 2015

1.1. Changes in personal income tax (PIT) incurred by sole traders

- According to current regulations (December 31, 2014 and earlier) of the Law on PIT No. 04/2007/QH12, the Law No. 26/2012/QH13 on amendments to the Law on PIT: PIT on taxable incomes of business households and sole traders depends is a percentage (%) of the income which equals (=) revenue or assessable revenue minus (-) operating costs; sole traders may claim family deductions when calculating assessable income. Family deductions are determined according to the progressive tax schedule.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Distribution, supply of goods: 0.5%;

+ Service provision, construction exclusive of building materials: 2%.

Asset lease, insurance brokerage, lottery brokerage, multi-level marketing brokerage: 5%;

+ Manufacturing, transport, services associated with goods, construction inclusive of building materials: 1.5%.

+ Other business activities: 1%

1.2. Other changes in PIT

a) From January 01, 2015, PIT on the following incomes are exempt:

-  Income from salaries, remunerations of Vietnamese crewmembers working for foreign shipping companies or Vietnamese shipping companies that provide international transport services.

- Incomes from provision of goods/services directly serving offshore fishing earned by individuals being ship owners, individuals having the right to use ships, and incomes of crewmembers on ships.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From January 01, 2015, 0.1% tax shall be imposed on the price of each securities transfer instead of applying the 02 previous methods. PIT on securities transfer shall not be recalculated at the end of the year.

c) With regard to incomes of individuals from real estate transfer

From January 01, 2015, 2% tax shall be imposed on the value of each real estate transfer instead of applying the 02 previous methods.

1.3. Changes to value-added tax (VAT)

- Building of ships serving offshore fishing is not subject to VAT.

- Three groups of goods including fertilizers, animal feeds, specialized machinery and equipment serving agricultural production, which were previously subject to 5% VAT, are now no longer subject to VAT.

1.4. Changes to severance tax

- Natural water used for agriculture, forestry, aquaculture, and salt production are now no longer subject to severance tax.

2. Regulations on tax administration applied sole traders to be carried out within December 2014 in order to be put into operation from January 01, 2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to the Law on Tax administration, in December 2014, the People’s Committees of districts, Sub-departments of taxation shall instruct every business households and sole traders to implement important contents of the Law on PIT; print, hand out fliers, and instruct business households and sole traders to declare their revenue, which is the basis to determine the flat tax in 2015. Particularly:

a) Tax incurred by business households and sole traders:

- Business households and sole traders whose revenues exceed VND 100 million per year shall pay flat tax for 01 year.

- Determination of tax:

Monthly tax = (revenue subject to PIT in 01 month x PIT rate) + (flat revenue subject to VAT x VAT rate).

b) Tax declaration by business households and sole traders:

Business households and sole traders shall declare their revenue in order to determine flat tax in 2015 using form 01/THKH enclosed herewith.

Provincial Departments of Taxation, the People’s Committees of districts shall instruct Sub-department of taxation to cooperate with economics departments of communes to carry out on-site inspections to verify the revenues in each commune, each trade, especially those who provides food and drink services, transport services, trading, etc. in order to determine the correct taxable revenues of business households and sole traders, ensuring:

+ Tax is increased by at least 16% compared to tax in 2014 in accordance with the Prime Minister’s Directive No. 14/CT-TTg dated June 14, 2014 on development of socio-economic development plans and state budget estimate in 2015, which are congruous with economic growth and price index.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The revenue is congruous with the scale, scope of business, sufficient to cover investment costs and operating costs (rent for premises or the equivalent, costs of materials, electricity and water supply, cost prices of goods being sold; labor costs, and wages of employees, etc.)

Accordingly, Sub-departments of taxation shall estimate the revenues and flat tax in 2015, then post them at the People’s Committees of wards, communes, tax authorities, market management boards, etc. before December 25, 2014, and update the number of households, their revenues, tax, etc. on the database of Provincial Departments of Taxation and General Department of Taxation. Provincial Departments of Taxation shall carry out supervision and inspection in accordance with law, and send written remarks to each Sub-department of taxation before January 10, 2015, specifying the business households and sole traders whose business scale and revenues are not congruous. Based on such remarks, every Sub-department of taxation shall hold a meeting with the Tax Advisory Council of the ward or commune about flat tax and revenues in 2015 by January 10, 2015.

According to tax declarations submitted by business households and sole traders, survey result, minutes of meeting with the Tax Advisory Council, feedbacks on flat tax and revenues posted, and requests of Provincial Departments of Taxation, Sub-departments of taxation shall make and approve Tax registers before January 15, 2015. According to the approved Tax registered, Sub-departments of taxation and Provincial Departments of Taxation shall post information about taxpayers paying flat tax on the websites of tax authorities before January 30, 2015.

c) Sub-departments of taxation shall examine the business households and sole traders paying flat tax using previous methods and request them to apply for company registration if they hire 10 employees or more as prescribed by Company law. If the requirements for company establishment are not satisfied, business households and sole traders paying flat tax shall declare tax using form 01/THKH.

2.2. With regard to individuals leasing out assets (hereinafter referred to as lessors)

a) Tax on lease of assets by households and individuals coming into force from January 01, 2015.

- If an individual has a lease contract which is effective for many years and has declared, paid tax according to previous regulations, the tax declared and paid shall not be adjusted.

- Sub-departments of taxation shall instruct lessor to declare tax on the rents from January 01, 2015, which is the basis for calculating VAT and PIT, using form No. 01/KK-TTS enclosed herewith. Sub-departments of taxation shall determine the rents according to the asset lease market in the district or similar districts.

Every lessor shall declare tax only once on each lease contract, and pay tax directly according to the payment term on the contract to State Treasury or a commercial bank authorized by the State to collect government budget revenues as instructed by General Department of Taxation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sub-department of taxation shall cooperate with local regulatory bodies (real estate authority, residence authority, etc.) in managing the households and individuals having houses for lease; take measures against asset lease under the guise of lending, free stay, etc. in order to avoid paying tax.

- According to land prices imposed by the People’s Committees of provinces, construction prices, house rents, average rent for real estate, vehicles, and other assets, Provincial Departments of Taxation and Sub-departments of taxation shall develop a database of rents for real estate and assets in each province and district, sorted by street and type of asset (car, ship, etc.). The database is the basis for tax administration, determination of risks, and consultation on tax inspection with regard to lessor.

Above are some regulations that need implementing within December 2014 in order to be put into operation from January 01, 2015. The Ministry of Finance hereby requests the People’s Committees of provinces to instruct Provincial Departments of Taxation, the People’s Committees of districts, and relevant agencies in promptly implementing the Law on Amendments to tax laws. The Ministry of Finance requests Directors of Provincial Departments of Taxation and Sub-departments of taxation to provide training for their officials, organize propagation, and instruct every taxpayer to implement important contents of the Law on Amendments to tax laws.

The People’s Committees, Provincial Departments of Taxation, and Sub-departments of taxation shall report the difficulties that arise during the implementation to the Ministry of Finance at www.mof.gov.vn for prompt instruction./.

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37.236

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!