Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1458/TCT-CS năm 2015 về việc trả lời kiến nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1458/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 16/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/TCT-CS
V/v trả lời kiến nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Ngày 14/12/2014 Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thuế năm 2014, tại Hội nghị Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội kiến nghị như sau:

1. Xác định kỳ ổn định đơn giá thuê đất, xác định tỷ lệ phân bổ tiền thuê đất với toà nhà nhiều tầng (Công văn số 39557/CT-QLĐ ngày 15/08/2014 của Cục Thuế)

2. Giảm tiền thuê đất theo khoản 3, Điều 16 Thông tư số 16/2013/TT-BTC đối với người thuê đất chưa có đầy đủ giấy tờ thuê đất (Công văn số 39557/CT-QLĐ ngày 15/08/2014 của Cục Thuế)

3. Bổ sung đối tượng được giảm tiền thuê đất trong năm 2011, năm 2012 cho "cá nhân, hộ gia đình thuê đất" (Công văn số 30866/CT-QLĐ ngày 28/11/2012).

4. Đề nghị có văn bản hướng dẫn đối với vướng mắc miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP đối với trường hợp được nhà nước quyết định thuê đất trước ngày 1/7/2014 và trường hợp giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp phải xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (công văn số 57196/CT-QLĐ ngày 7/11/2014).

5. Đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc quản lý thu tiền thuê đất của các ngành, các cơ quan đặc thù: Đường sắt, An ninh quốc phòng, đất ngoại giao, ngành điện lực ... làm cơ sở hỗ trợ công tác quản lý thu tiền thuê đất được kịp thời đúng đối tượng.

Về vướng mắc của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với kiến nghị số 1 và kiến nghị số 2 về xác định kỳ ổn định đơn giá thuê đất, xác định tỷ lệ phân bổ tiền thuê đất với toà nhà nhiều tầng và Giảm tiền thuê đất theo Khoản 3 Điều 16/2013/TT-BTC đối với người thuê đất chưa có đầy đủ giấy tờ thuê đất nêu tại Công văn số 39557/CT-QLĐ ngày 15/08/2014 thì Bộ Tài chính đã có Công văn số 913/BTC-QLCS ngày 12/01/2015 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội (bản photocopy kèm theo).

2. Đối với kiến nghị số 3 về bổ sung đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2011, năm 2012 cho cá nhân, hộ gia đình thuê đất nêu tại Công văn số 30866/CT-QLĐ ngày 28/11/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội

- Tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-TTG ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:

"Điều 1. Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế đang hoạt động trong các ngành sản xuất (không bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà trong năm 2011 và năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định này, gồm:

- Tổ chức kinh tế đến thời hạn xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định mới.

- Tổ chức kinh tế hết thời gian được miễn tiền thuê đất mà đến thời hạn phải xác định tiền thuê đất phải nộp.

- Tổ chức kinh tế đã sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2011 đang được tạm nộp tiền thuê đất mở từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 phải xác định chính thức số tiền thuê đất phải nộp.

Tiền thuê đất sau khi được giảm theo quy định tại Điều này không thấp hơn tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì tổ chức kinh tế được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2011, năm 2012 đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010.

Điều 2. Điều kiện để được giảm tiền thuê đất.

1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất) ".

Căn cứ các quy định nêu trên, theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTG ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi áp dụng chính sách thu tiền thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ thì nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ thì được xem xét giảm tiền thuê đất năm 2011 và năm 2012.

Để tháo gỡ khó khăn cho hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất Chính phủ đã có Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 và Thông tư số 16/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính xem xét giảm tiền thuê đất năm 2013 và năm 2014 nếu đáp ứng điều kiện được xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 1851/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 16/2013/TT-BTC nêu trên.

3. Đối với kiến nghị số 4 về đề nghị có văn bản hướng dẫn đối với vướng mắc miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP đối với trường hợp được nhà nước quyết định thuê đất trước ngày 1/7/2014 và trường hợp giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp phải xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP (công văn số 57196/CT-QLĐ ngày 7/11/2014).

Về vướng mắc này, Bộ Tài chính đã có công văn số 913/BTC-QLCS ngày 21/1/2015 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội.

4. Đối với kiến nghị số 5 về đề nghị có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc quản lý thu tiền thuê đất của các ngành, các cơ quan đặc thù: Đường sắt, An ninh quốc phòng, đất ngoại giao, ngành điện lực ... làm cơ sở hỗ trợ công tác quản lý thu tiền thuê đất được kịp thời đúng đối tượng.

Về vướng mắc này Tổng cục Thuế xin ghi nhận và báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ KK&KTT;
- Vụ QLN;
- Lưu: VT; CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1458/TCT-CS năm 2015 về việc trả lời kiến nghị của Cục Thuế thành phố Hà Nội do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250