Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 13430/CT-TTHT chính sách thuế khi mua hàng tặng cho khách hàng 2017

Số hiệu: 13430/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13430/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần K. Hệ thống
(Địa chỉ: Phòng 703, 101 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
MST: 0105266053)

Trả lời công văn số 01/CV-CT ngày 16/02/2017 của Công ty Cổ phần K. Hệ thống hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng như sau:

10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng”.

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một điều Luật Thuế GTGT.

+ Tại Khoản 3 Điều 7 quy định giá tính thuế như sau:

3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ skinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

+ Tại Điều 8 quy định thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

1. Đối với bán hàng hóa hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 2 Điều 16 quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau:

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoc Quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

...”

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 10 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

+ Tại Điểm a Khoản 7 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định lập hóa đơn như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

...”

+ Tại Khoản 9 Điều 3 sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính như sau:

9. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 như sau:

2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.””

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị đinh về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

+ Tại Điều 4 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ tng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tin mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…”

Căn cứ quy định trên, Trường hợp Công ty Cổ phần K.Hệ thống có thực hiện tặng quà cho khách hàng nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật thương mại thì công ty được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi mua quà tặng đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT- BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty CP K.Hệ Thống có chi mua hàng hóa (trà, bánh kẹo, rượu) nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì Công ty được tính chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty tặng quà cho khách hàng là hàng hóa thì công ty phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Trường hợp Công ty Cổ phần K.Hệ Thống có mua phiếu quà tặng của các siêu thị để tặng cho khách hàng thì phiếu quà tặng là chứng từ có giá trị như tiền, được sử dụng như công cụ thanh toán, khi tặng phiếu quà tặng cho khách hàng công ty không phải lập hóa đơn GTGT. Khi siêu thị bán phiếu quà tặng cho Công ty, chưa phải là hoạt động mua bán hàng hóa, siêu thị không thực hiện lập hóa đơn mà lập chứng từ thu chi theo quy định.

Trường hợp công ty tặng quà (hàng hóa, phiếu quà tặng) cho khách hàng là cá nhân nếu quà tặng không phải là các tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng theo quy định của pháp luật thì công ty không phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN khi tặng quà.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty Cổ phần K. Hệ thống được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
DEPARTMENTS OF TAXATION OF HANOI
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
 ---------------

No. 13430/CT-TTHT
Re: Response to tax policies

Hanoi, March 31, 2017

 

To: K.System Joint-stock Company
(Address: Room 703, 101 Lang Ha Street, Dong Da district, Ha Noi.
TIN: 0105266053)

In response to the inquiry in Official Dispatch No. 01/CV-CT dated February 16, 2017 of K.System Joint-stock Company on tax policies, the Departments of Taxation of Hanoi answers as follows:

- Pursuant to Clause 10 Article 3 of Decree No. 65/2013/ND-CP dated June 27, 2013 of the Government on taxable income from gifts:

“10. Incomes from gifts that are securities, capital holdings in economic organizations or business establishments, real estate and other assets subject to ownership or use registration.”

- Pursuant to Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of the Ministry of Finance on providing guidance on implementation of the Law on Value-added tax and Decree No. 209/2013/ND-CP dated December 18, 2013 of the Government providing guidance on some Articles of the Law on Value-added tax.

+ Clause 3 Article 7 regulates the taxable prices as follows:

“3. Taxable prices of the goods and services (whether bought externally or not) used as gifts, donations, or substitute for wages are the taxable prices of the same kinds or equivalent goods and services at the same time.”

Article 8 regulates the time for calculating VAT as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For goods sale, VAT shall be calculated when the ownership or the right to use goods is transferred to the buyer, whether the payment is made or not.

…”

Pursuant to Circular No. 39/2014/TT-BTC dated March 31, 2014 of the Ministry of Finance on providing guidance on implementation of Decree No. 51/2010/ND-CP dated May 14, 2010 and Decree No. 04/2014/ND-CP dated January 17, 2014 of the Government on sale invoices.

+ Clause 2 Article 16 regulates the method of filling some specific items on an invoice as follows:

“2. Filling some specific items on an invoice

a) Item “Ngày tháng năm” (Date of invoice):

Date of a goods sale invoice is the day on which the ownership or the right to use goods is transferred to the buyer, whether the payment is made or not.

...”

Pursuant to Circular No. 26/2015/TT-BTC dated February 27, 2016 of the Ministry of Finance on guidelines for value-added tax and tax administration in the Government's Decree No. 12/2015/ND-CP dated February 12, 2015 on guidelines for the law on amendments to laws, decrees on taxations, and amendments to Circular No. 39/2014/TT-BTC dated March 31, 2014 of the Ministry of Finance on invoices for goods sale and service provision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Point a Clause 7 Article 3 amends Point b Clause 1 Article 16 of Circular No. 39/2014/TT-BTC dated March 31, 2014 of the Ministry of Finance on issuance of invoices as follows:

“a) Point b Clause 1 of Article 16 (amended in Clause 3 Article 5 of Circular No. 119/2014/TT-BTC) is amended as follows:

“b) When selling goods and services, including those used for trade promotion, advertising, samples, goods and services used for donation, exchange, or paid as salaries (except for goods internally circulated or internally used to proceed production), the seller must issue invoices.

...”

+ Clause 9 Article 3 amends Point 2.4 Annex 4 issued together with Circular No. 39/2014/TT-BTC dated March 31, 2014 of the Ministry of Finance on issuance of invoices as follows:

“9. Point 2.4 of Appendix 4 is amended as follows:

“2.4. Use of invoices, receipts for goods/services on sale, advertising, samples, donation, gifts by VAT payers applying credit-invoice method:

a) Goods/services used on sale must have invoices bearing the names and quantities of goods, specifying that they are on sale, samples in accordance with regulations of law on VAT.

Goods/services used as gifts or paid as salaries must have VAT invoices (or sale invoices) bearing all necessary information and VAT calculation methods as if they are sold to customers.””

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Article 4 amends Article 6 of Circular No. 78/2014/TT-BTC (amended in Clause 2 Article 6 of Circular No. 119/2014/TT-BTC and Article 1 of Circular No. 151/2014/TT-BTC) as follows:

“Article 6. Deductible and non-deductible expenses when calculating taxable income

1. Except for the non-deductible expenses prescribed in Clause 2 of this Article, every expense is deductible if all of these following conditions are satisfied:

a) The actual expense incurred is related to the enterprise’s business operation.

b) There are sufficient and valid invoices and proof for the expense under the regulations of the law.

c) There is proof of non-cash payment for each invoice for purchase of goods/ services of VND 20 million or over (including VAT).

The proof of non-cash payment must comply with regulations of law on VAT.

2. The expenses below are not deductible when calculating taxable income:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Accordingly, in the event that K.System JSC presents gifts to customers for the purpose of serving production and business in accordance with provisions of commercial law, the expenditures on gifts satisfied the conditions specified in Article 4 of Circular No. 96/2015/TT-BTC dated June 22, 2015 of the Ministry of Finance may be recorded as expenses when determining taxable income.

In cases where K.System JSC purchases goods (tea, confectionery, wine) for the purpose of serving production and business in accordance with provisions of commercial law, such expenditures may be recorded as expenses when calculating income subject to corporate income tax if the conditions specified in Article 4 of Circular No. 96/2015/TT-BTC dated June 22, 2015 of the Ministry of Finance are met.

If the goods/services of the company are used as gifts, the company must create VAT invoices (or sale invoices) bearing all necessary information and VAT calculation methods as if the goods/services are sold to customers.

In cases where K.System JSC buys gift vouchers of supermarkets to present customers, the gift vouchers are valuable papers equivalent to money, used as a payment instrument and the company are not required to issue VAT invoices when presenting them to customers. When the supermarket sells gift vouchers to the company, the supermarket does not create invoices but create receipt vouchers or payment vouchers according to regulations because it is not yet a goods purchase or sale transaction.

In cases where the company gives gifts (goods, gift vouchers) to individual customers, if the gifts are not other assets that must be registered for ownership or registered for use as prescribed by law, the company may not deduct corporate income tax when giving gifts.

The Departments of Taxation of Hanoi notifies to K.System JSC for information and implementation./.

 

 

PP. DIRECTOR GENERAL
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Mai Son

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13430/CT-TTHT ngày 31/03/2017 về chính sách thuế khi mua hàng tặng cho khách hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.306

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!