Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12191/BTC-TCHQ năm 2015 về chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12191/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12191/BTC-TCHQ
V/v chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo ca Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4715/VPCP-KTTH ngày 22/06/2015 của Văn phòng Chính ph về chính sách thuế đối với chuyển nhượng xe ôcủa đối tượng ngoại giao, Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện như sau:

Đối với xe ô tạm nhập của đối tượng ưu đãi miễn trừ đã tạm nhập khẩu trước ngày Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg có hiệu lực (ngày 01/11/2013) khi thực hiện chuyển nhượng theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính nếu thuộc các trường hợp sau thì được áp dụng chính sách thuế như đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập khẩu miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng so vi mục đích miễn thuế (không áp dụng chính sách thuế đối với xe ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 và Quyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/05/2013 của Th tướng Chính phủ), cụ thể:

1. Đối với xe ca cơ quan: Đảm bảo các điều kiện về chuyển nhượng quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tưng Chính phủ, Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan và thuộc danh sách xe do Tổng cục Hải quan thông báo (trên cơ sở danh sách do cơ quan Đại diện cung cấp).

2. Đối với xe ô tô của cá nhân:

- Chủ xe thực hiện chuyển nhượng do kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam hoặc chuyển nhượng trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam hoặc cá nhân đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan. Đối với cá nhân đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thì xe phải có văn bản ủy quyền cho cơ quan Đại diện thực hiện chuyển nhượng xe trong thời hạn quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC .

- Chủ xe đã kết thúc nhiệm kỳ về nước, đã được cơ quan Công an cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe và có văn bản ủy quyền cho cơ quan Đại diện làm th tục thanh lý nhưng quá thời hạn 06 tháng k từ ngày kết thúc nhiệm kỳ công tác (thời hạn công tác ghi trên chứng minh thư ngoại giao) và thuộc danh sách do Tổng cục Hải quan thông báo (trên cơ sở danh sách do cơ quan Đại diện cung cấp).

Về danh sách xe do cơ quan Đại diện cung cấp, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ cung cấp gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi nhận được danh sách đầy đủ từ các cơ quan Đại diện.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo về Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để có hướng dẫn, ch đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Ngoại giao (đ p/h);
- Bộ Công an (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để theo dõi);
- Lưu: VT, TCHQ (47b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12191/BTC-TCHQ năm 2015 về chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.503

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.150.239