Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1197/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty TNHH Quang Minh

Số hiệu: 1197/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1197/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

 

Trả lời công văn số 246/CT/DT&TH ngày 15/2/2006 của Cục thuế hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty TNHH Quang Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về việc sử dụng hóa đơn

Tại Điểm 1.5 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: “Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn khi sát nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngừng hoạt động phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn và nộp lại toàn bộ số hóa đơn chưa sử dụng cho cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hóa đơn trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ khi có quyết định sát nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu, phá sản, ngưng hoạt động”.

Căn cứ quy định trên trường hợp Công ty TNHH Quang Minh có đơn xin ngừng hoạt động từ 1/1/2003 đến 31/12/2003 thì Công ty Quang Minh phải báo cáo việc sử dụng hóa đơn và nộp lại toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng cho Cục thuế trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày có đơn xin ngừng hoạt động. Sau này khi Công ty Quang Minh hoạt động trở lại thì phải có công văn báo cáo Cục thuế và làm thủ tục để được mua hóa đơn sử dụng khi bán hàng. Vì vậy đề nghị Cục thuế làm rõ nguồn gốc số hóa đơn Công ty Quang Minh sử dụng để bán hàng hóa từ tháng 10/2003, nếu đây không phải là hóa đơn Cục thuế bán cho Công ty thì việc sử dụng hóa đơn bán hàng của Công ty Quang Minh là không đúng quy định trên mặc dù Công ty có kê khai nộp thuế theo các hóa đơn này.

- Về người đại diện theo pháp luật

Tại Điều 19 Luật Doanh nghiệp năm 1999 có quy định: “Khi thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính,…, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện việc thay đổi”.

Theo quy định trên trường hợp Công ty Quang Minh có thay đổi người đại diện theo pháp luật (từ Ô. Nguyễn Văn Định sang Ô. Lê Văn The) thì về nguyên tắc Công ty phải có Biên bản họp hội đồng thành viên (theo quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp) về việc này sau đó phải đăng ký với cơ quan kinh doanh chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Về việc này đề nghị Cục thuế làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp để được trả lời rõ nếu thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Quang Minh là đúng quy định thì việc Ô. Lê Văn The ký các hợp đồng kinh tế với danh nghĩa là Giám đốc Công ty trong khi chờ đợi Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là hợp lệ và hóa đơn mua hàng hóa trong thời gian này được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Ngược lại, nếu thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Quang Minh là không đúng quy định thì việc Ô. Lê Văn The ký các hợp đồng kinh tế với danh nghĩa là Giám đốc Công ty trong khi chờ đợi Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là không hợp lệ và Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn mua hàng hóa trong thời gian này.

- Về hóa đơn GTGT đầu ra

Theo quy định hiện hành thì hóa đơn bán hàng phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu như tên người mua, địa chỉ, mã số thuế. Cụ thể nếu là bán hàng cho cá nhân hoặc tổ chức không kinh doanh thì trên hóa đơn bán hàng chỉ cần ghi tên, địa chỉ của người mua; nhưng nếu là bán hàng cho cơ sở kinh doanh thì trên hóa đơn phải ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của cơ sở kinh doanh. Do đó nếu hóa đơn bán hàng của Công ty Quang Minh không đảm bảo các yếu tố trên thì Cục thuế phải kiểm tra xem xét tình hình cụ thể để xử lý.

Đối với hóa đơn ghi giá bán thấp hơn giá vốn, nếu việc thấp hơn giá vốn không phải là hành vi cố tình nhằm tránh thuế và Khoản lỗ (bằng giá vốn trừ (-) giá bán) là phù hợp với tình hình kinh doanh hàng hóa tại thời Điểm bán hàng thì những hóa đơn này đủ Điều kiện để kê khai thuế GTGT đầu ra.

Đối với những hóa đơn bán hàng qua xác minh người mua không nhận, nếu Công ty chứng minh được người mua đã thanh toán và Công ty đã cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật thì Cục thuế tạm thời vẫn chấp nhận cho Công ty kê khai thuế GTGT đầu ra những hóa đơn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1197/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp của Công ty TNHH Quang Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125