Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11311/CT-TTHT năm 2017 giải đáp chính sách thuế hóa đơn đã lập do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 11311/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 22/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11311/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

 

Kính gi: Công ty TNHH Đu tư, tư vn, dch v và thương mi UKRNAM
a ch: 61 Tô Ngc Hân, P.Qung An, Q.Tây H, TP. Hà Ni)
MST: 0102186875

Cc thuế TP Hà Ni nhn được công văn s 26/CV-UK ngày 22/02/2017 ca Công ty TNHH Đu tư, tư vn, dch v và thương mi UKRNAM hi v chính sách thuế, Cc Thuế TP Hà Ni có ý kiến như sau:

Căn c Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 ca B Tài chính hướng dn thi hành mt s điu ca Lut qun lý thuế, lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut qun lý thuế và Ngh đnh s 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 ca Chính ph quy đnh.

+ Ti Điu 8 quy đnh v cách tính thi hn đ thc hin th tc hành chính thuế.

“4. Trường hp ngày cui cùng ca thi hn gii quyết th tc hành chính trùng vi ngày ngh theo quy đnh thì ngày cui cùng ca thi hn được tính là ngày làm vic tiếp theo ca ngày ngh đó.”

+ Ti Điu 10 quy đnh chung v khai thuế, tính thuế

“3. Thi hn np h sơ khai thế

b) Thi hn np h sơ khai thuế quý, tm tính theo quý chm nht là ngày th 30 (ba mươi) ca quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa v thuế.”

Căn c Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 ca B Tài chính hướng dn thi hành Ngh đnh s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Ngh đnh s 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 ca Chính ph quy đnh v cách lp mt s tiêu thc c th trên hóa đơn:

+ Ti Khon 1 Điu 20 quy đnh v hóa đơn đã lp

1. Trường hp lp hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hin hóa đơn lp sai, người bán gch chéo các liên và lưu gi s hóa đơn lp sai”

+ Ti Điu 19 quy đnh v lp hóa đơn khi danh mc hàng hóa, dch v nhiu hơn s dòng ca mt s hóa đơn.

“Trường hp khi bán hàng hóa, dch v nếu danh mc hàng hóa, dch v nhiu hơn s dòng ca mt s hóa đơn, người hán hàng có th lp thành nhiu hóa đơn. Hoc Người bán hàng được s dng bng kê đ lit kê các loi hàng hóa, dch v đã bán kèm theo hóa đơn.”

Căn c quy đnh trên, Cc thuế TP Hà Ni tr li theo nguyên tc sau:

1. Trường hp Công ty TNHH Đu tư, tư vn, dch v và thương mi UKRNAM do sơ xut đã viết sai hóa đơn nhưng chưa giao cho khách hàng thì Công ty gch chéo các liên và lưu gi s hóa đơn lp sai ti đơn v.

2. Trường hp Công ty lp báo cáo tình hình s dng hóa đơn BC26/AC ca Quý 1/2016 qua mng giao dch đin t, thi hn np báo cáo là ngày 30/4/2016 (ngày ngh l) thì thi hn np h sơ được tính vào ngày làm vic tiếp theo ca ngày ngh đó.

3. Trường hp Công ty có ngành ngh kinh doanh là dch v ăn ung nếu danh mc hàng hóa, dch v nhiu hơn s dòng ca mt hóa đơn thì khi lp hóa đơn giao cho khách hàng Công ty được lp bng kê đ kèm theo hóa đơn.

Cc thuế TP Hà Ni thông báo đ đơn v biết và thc hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11311/CT-TTHT năm 2017 giải đáp chính sách thuế hóa đơn đã lập do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


320

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89