Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1107/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 04/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1107/TCT-CS
V/v thu sử dụng vốn NSNN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 472/CT-TTHT ngày 24/01/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc thu sử dụng vốn NSNN năm 1996 và năm 1997 của Công ty TNHH 1 thành viên động cơ và máy nông nghiệp Miền Nam (Công ty Vikyno). Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với việc thu sử dụng vốn năm 1996.

Tại điểm 2.a, Mục III Thông tư số 89/TC/TCT ngày 31/12/1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điểm trong chế độ thu sử dụng vốn NSNN quy định:

“Việc xét giảm, miễn thu sử dụng vốn được thực hiện sau khi kết thúc năm, đơn vị có báo cáo quyết toán xác định chính thức số lỗ trong năm và được tiến hành trước khi xét giảm thuế doanh thu (nếu có).

Trong năm chỉ xét tạm hoãn nộp khoản thu sử dụng vốn cho những đơn vị có lỗ do khách quan, đủ thủ tục hồ sơ. Các đơn vị không được căn cứ vào quyết định tạm hoãn nộp thu sử dụng vốn để hoạch toán giảm số thu sử dụng vốn phải nộp theo chế độ”.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra cụ thể tại doanh nghiệp, nếu sau khi quyết toán năm 1996 Công ty Vikyno không được cơ quan có thẩm quyền xét miễn, giảm thu sử dụng vốn của năm 1996 theo quy định tại Thông tư số 89 TC/TCT nêu trên thì phải truy thu tiền sử dụng vốn NSNN của năm 1996 theo quy định.

Trường hợp quyết toán năm 1996 Công ty Vikyno có lãi thì Công ty Vikyno phải nộp thu sử dụng vốn của năm 1996.

2. Đối với việc thu sử dụng vốn năm 1997.

Tại điểm 1.b, Mục III Thông tư số 33 TC/TCT ngày 13/06/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn NSNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997 quy định:

“Trường hợp năm trước bị lỗ, trong năm chưa thực hiện tạm nộp thu sử dụng vốn ngân sách, khi quyết toán có lãi thì phải thực hiện nộp thu sử dụng vốn cùng với thời điểm nộp thuế lợi tức.

Nếu quyết toán năm đơn vị lỗ thì không phải nộp thu sử dụng vốn của năm đó”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp nếu quyết toán năm 1997 Công ty Vikyno bị lỗ thì Công ty Vikyno không phải nộp thu sử dụng vốn của năm 1997; nếu quyết toán năm 1997 Công ty Vikyno có lãi thì Công ty Vikyno phải nộp thu sử dụng vốn của năm 1997 theo quy định tại Thông tư số 33 TC/TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, Cục QLN&TCĐN, Cục TNDD (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1107/TCT-CS ngày 04/04/2011 về thu sử dụng vốn Ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.867

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189