Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10915/BTC-CST năm 2013 phí trông giữ xe do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10915/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10915/BTC-CST
V/v Phí trông giữ xe

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

 

Trả lời công văn số 4895/UBND-KT ngày 08/7/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và công văn số 2769/STC-BG ngày 10/6/2013 của Sở Tài chính thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về xác định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô

- Tại Điều 12 và Điều 18 Pháp lệnh phí và lệ phí quy định:

"Việc xác định mức thu phí căn cứ vào các nguyên tắc sau đây:

1- Mức thu phí đối với các dịch vụ do Nhà nước đầu tư phải bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý, có tính đến những chính sách của Nhà nước trong từng thời kỳ;

2- Mức thu phí đối với các dịch vụ do tổ chức, cá nhân đầu tư vốn phải bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp".

"Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Tổ chức, cá nhân thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu được thu quy định của pháp luật".

- Tại Điều 8 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định:

"Điều 8. Nguyên tắc xác định mức thu phí, quy định như sau:

Nguyên tắc chung là mức thu phí phải bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp".

Theo các quy định trên thì tổ chức, cá nhân thu phí từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư thực hiện theo nguyên tắc hạch toán; việc xây dựng mức thu phí phải đảm bảo bù đắp được chi phí và phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp.

Đối với Thành phố Hà Nội, ngày 07/01/2010, Bộ Tài chính đã có công văn số 270/BTC-CST về phí trông giữ xe với nội dung: Thống nhất với đề xuất của Thành phố về việc tăng mức phí trông giữ xe nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

Như vậy, Thành phố Hà Nội được tự quyết định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô vượt mức trần quy định tại Thông tư 97/2006/TT-BTC nhưng phải đảm bảo thu hồi vốn trong thời gian hợp lý và phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

2. Về đề nghị chuyển phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô sang giá dịch vụ

Theo Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì có tên phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô (điểm 4 mục VI Phần A).

Tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 06/3/2002 của Chính phủ quy định: "Phí, lệ phí có tên trong Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này có văn bản hướng dẫn thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới".

Căn cứ quy định trên, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đã được hướng dẫn tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do đó đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại, các điểm trông giữ phương tiện được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới (không thu theo giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô).

Theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XIII, Luật phí, lệ phí sẽ được trình Quốc hội vào năm 2015. Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của Ủy ban nhân dân và Sở Tài chính thành phố Hà Nội về đề xuất chuyển phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô đầu tư từ các nguồn khác ngoài ngân sách nhà nước sang giá dịch vụ để trình các cấp có thẩm quyền khi xây dựng Luật phí, lệ phí.

Bộ Tài chính trả lời Ủy ban nhân dân và Sở Tài chính thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Vụ: NSNN, PC, ĐT;
- Cục Quản lý giá;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10915/BTC-CST năm 2013 phí trông giữ xe do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.957
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10