Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10879/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 10879/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10879/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2017

 

Kính gi: S Tài chính

Tr li công văn s 1356/STC-TCDN ngày 08/3/2017 ca S Tài chính v vic cung cp thông tin theo đ ngh ca Cơ quan Cnh sát điu tra - Công an TP Hà Ni, Cc Thuế TP Hà Ni có ý kiến như sau:

- Căn c Tiết g.5 Khon 2 Điu 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 ca B Tài chính hướng dn thc hin Lut Thuế thu nhp cá nhân, Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut thuế thu nhp cá nhân và Ngh đnh s 65/2013/NĐ-CP ca Chính ph quy đnh chi tiết mt s điu ca Lut Thuế TNCN và Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut thuế TNCN quy đnh không tính vào thu nhp chu thuế TNCN đi vi khon tin ăn gia ca, ăn trưa ca người lao đng như sau:

“g.5) Khon tin ăn gia ca, ăn trưa do người s dng lao đng t chc ba ăn gia, ăn trưa ca cho người lao đng dưới các hình thc như trc tiếp nu ăn, mua sut ăn, cp phiếu ăn.

Trường hp người s dng lao đng không t chc ba ăn gia ca, ăn trưa mà chi tin cho người lao đng thì không tính vào thu nhp chu thuế ca cá nhân nếu mc chi phù hp vi hướng dn ca B Lao đng - Thương binh và Xã hi. Trường hp mc chi cao hơn mc hướng dn ca B Lao đng - Thương binh và Xã hi thì phn chi vượt mc phi tính vào thu nhp chu thuế ca cá nhân.

Mc chi c th áp dng đi vi doanh nghip Nhà nước và các t chc, đơn v thuc cơ quan hành chính s nghip, Đng, Đoàn th, các Hi không quá mc hướng dn ca B Lao đng - Thương binh và Xã hi. Đi vi các doanh nghip ngoài Nhà nước và các t chc khác, mc chi do th tưng đơn v thng nht vi ch tch công đoàn quyết đnh nhưng ti đa không vượt quá mc áp dng đi vi doanh nghip Nhà nước.”

- Căn c Khon 3 Điu 3 Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2010; Khon 3 Điu 5 Thông tư s 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011; Khon 3 Điu 4 Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012; Khon 4 Điu 22 Thông tư s 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 ca B Lao đng thương binh xã hi quy đnh v mc chi tin ăn gia ca cho người lao đng;

Căn c các quy đnh trên, trường hp doanh nghip chi tin ăn gia ca, ăn trưa cho người lao đng thì:

- Không tính vào thu nhp chu thuế ca cá nhân đi vi mc chi tin cho người lao đng phù hp vi hướng dn ca B Lao đng - Thương binh và Xã hi theo tng thi kỳ.

- Phn chi tin vượt mc hưng dn ca B Lao đng - Thương binh theo tng thi kỳ phi tính vào thu nhp chu thuế ca cá nhân.

Cc Thuế TP Hà Ni tr li đ S Tài chính được biết và tng hp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TNCN;
- Phòng Pháp ch
ế;
- L
ưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10879/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49