Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1016/TCT-DNL 2021 điều chỉnh thuế giá trị gia tăng giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án

Số hiệu: 1016/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 07/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1016/TCT-DNL
V/v: điều chỉnh thuế GTGT giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
(Địa chỉ: số 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 5229/EVN-TCKT ngày 03/08/2020 và công văn số 5702/EVN-TCKT ngày 24/08/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc điều chỉnh thuế GTGT giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

- Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót;

- Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế;

- Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập;

- Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

- Điểm b khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016) hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về việc bàn giao nghĩa vụ thuế GTGT giữa chủ đầu tư và đơn vị được thành lập để quản lý vận hành dự án đầu tư.

- Khoản 3 Điều 1 và khoản 2 Điều 5 Chương I Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về các hành vi vi phạm hành chính về thuế và trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ các quy định nêu trên và báo cáo của EVN tại các công văn 5229/EVN-TCKT ngày 03/08/2020 và công văn số 5702/EVN-TCKT ngày 24/08/2020, trường hợp EVN có dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng (sau đây gọi là nhà máy) và thuê Tổng công ty phát điện 3 (trực tiếp là Ban Quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân) thực hiện quản lý dự án, đã chấm dứt giai đoạn chạy thử và thành lập chi nhánh Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 để quản lý, vận hành nhà máy trong giai đoạn phát điện thương mại, nay có phát sinh điều chỉnh doanh thu, chi phí của giai đoạn chạy thử thì việc kê khai, điều chỉnh thuế GTGT của giai đoạn chạy thử được thực hiện như sau:

- Trường hợp EVN tự phát hiện hồ sơ khai thuế GTGT đầu vào của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì EVN thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện. EVN thực hiện nộp số tiền thuế đã được hoàn sai, nộp tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày EVN kê khai bổ sung. Việc khai bổ sung, điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, cụ thể: người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

- Trường hợp EVN thực hiện nghĩa vụ thuế theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì EVN phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN bao gồm việc nộp số tiền thuế đã được hoàn sai, nộp tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính. EVN phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN và thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân - Tổng công ty phát điện 3 và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ của chứng từ bàn giao và hồ sơ khai thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Xuân Bách (để b/c);
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ CS, PC, KK (TCT);
- Lưu: VT, DNL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1016/TCT-DNL ngày 07/04/2021 về điều chỉnh thuế giá trị gia tăng giai đoạn chạy thử nghiệm của dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


456

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!