Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 535/TANDTC-TCCB năm 2017 đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 535/TANDTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/TANDTC-TCCB
V/v đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân …………………..

Thực hiện Kế hoạch thi tuyn chọn, nâng ngạch Thm phán năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-TANDTC ngày 25/4/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, đbổ sung số lượng Thẩm phán sơ cấp, Thm phán trung cấp cho Tòa án nhân dân các địa phương và Tòa án quân sự theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 01/7/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và số Thẩm phán giảm tự nhiên do nghỉ hưu, chuyn công tác, được nâng ngạch, Tòa án nhân dân tối cao thông báo như sau:

I. Thi nâng ngạch Thm phán trung cấp

Đối tượng dự thi

1. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao) hiện chưa là Thm phán trung cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định; Đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 6 tháng trở lên (tính từ 01/12/2017).

2. Thm phán sơ cấp dự thi nâng ngạch để bổ sung Thm phán trung cấp cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh hiện còn thiếu do được nâng ngạch, giảm tự nhiên, chuyn công tác; Thi nâng ngạch Thm phán trung cấp cho Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao).

2.1. Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thm phán trung cấp được phân bcho từng Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện còn thiếu, tính đến 30/9/2017.

Số Thẩm phán trung cấp còn thiếu

Thm phán sơ cấp cử đi dự thi

Cấp tỉnh:                                    người

người

Cấp huyện:                                người

người

2.2. Về tiêu chuẩn, điều kiện

Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 (trừ điểm c) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/12/2017).

II. Thi tuyển chọn Thẩm phán cấp

1. Đối tượng: Thm tra viên, Thư ký Tòa án có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2. Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thm phán sơ cấp được phân bcho các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tòa án quân sự khu vực hiện còn thiếu do giảm tự nhiên, thi nâng ngạch Thm phán trung cấp hoặc chuyn công tác khác, tính đến 30/9/2017.

Số Thẩm phán sơ cấp còn thiếu

Thẩm tra viên, Thư ký cử đi dự thi

người

người

3. Về tiêu chuẩn, điều kiện

Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 (trừ điểm c) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/12/2017).

III. Thời gian và địa điểm thi

1. Thời gian thi

1.1. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp cho Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân btại Công văn s661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao) hiện còn thiếu; Thi nâng ngạch để bổ sung Thm phán trung cấp cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh do được nâng ngạch, giảm tự nhiên, chuyn công tác.

1.2. Thi tuyn chọn Thm phán sơ cấp.

- Thời gian ôn tập thi 3 ngày (từ ngày 28 đến ngày 30/8/2017);

- Thời gian thi: ngày 31 tháng 8 năm 2017 (sáng và chiều).

2. Địa điểm thi: tại Học viện Tòa án

IV. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thm phán làm 01 bộ (đtrong túi bìa cứng có kích thước 250 x 340 x 5 mm) theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao ban hành Quy chế thi tuyn chọn Thm phán sơ cấp, Thm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

Danh sách trích ngang (theo mẫu) và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổ chức-Cán bộ) và Email: daotaotoaan@gmail.com trước ngày 04/8/2017 đ tng hp báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Lưu ý: Những trường hợp không trúng tuyn kỳ thi tuyn chọn Thm phán cp, nâng ngạch Thm phán trung cấp trong đợt thi tháng 6/2017 không được tham dự kỳ thi này.

Đề nghị Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên rà soát và cử công chức thuộc quyn quản lý đăng ký dự thi tuyn chọn Thm phán sơ cấp, nâng ngạch Thm phán trung cấp và chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật đối với người được cử tham dự kỳ thi tuyn chọn, nâng ngạch Thm phán./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Phó CA TANDTC (để báo cáo);
- Lưu: Vụ TCCB (P5).

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trần Anh Tuấn

 


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Biểu số 3

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP

(Kèm theo Công văn số 535/TANDTC-TCCB ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ, chức danh

Trình độ chuyên môn

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bổ nhiệm vào ngạch (TK, TTV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

...…….. ngày ……. tháng ……. năm 2017
CHÁNH ÁN

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Biểu số 1

DANH SÁCH CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN CẤP HUYỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP

(Kèm theo Công văn s 535/TANDTC-TCCB ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp (lần đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

...…….. ngày ……. tháng ……. năm 2017
CHÁNH ÁN

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Biểu số 2

 

DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP

(Kèm theo Công văn s 535/TANDTC-TCCB ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ (nếu có)

Trình độ chuyên môn

Khóa hc đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bnhiệm Thm phán sơ cấp (ln đu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

...…….. ngày ……. tháng ……. năm 2017
CHÁNH ÁN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 535/TANDTC-TCCB năm 2017 đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


724

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49