Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 188/TANDTC-PC 2020 triển khai Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án

Số hiệu: 188/TANDTC-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 03/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thời hạn thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên

Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) ban hành Công văn 188/TANDTC-PC triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Theo đó để kịp thời triển khai các quy định của Luật và Thông tư 04/2020/TT-TANDTC sẽ có hiệu lực từ ngày 01-01-2020, Chánh án TANDTC yêu cầu Chánh án TAND cấp huyện, cấp tỉnh, các đơn vị liên quan thực hiện một số công việc.

Đơn cử như về thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên cần được triển khai như sau:

- Sau khi các trường hợp được cử đi bồi dưỡng đã được cấp chứng chỉ, Tòa án nơi nhận hồ sơ lựa chọn người đủ điều kiện và có văn bản đề nghị Chánh án TAND cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm (qua đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ TAND cấp tỉnh) trước ngày 24/12/2020.

- Chánh án TAND cấp tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên trước ngày 27/12/2020.

- Hội đồng tư vấn tổ chức họp xem xét, thông nhất và ra nghị quyết lựa chọn người có đủ điều kiện làm Hòa giải viên trước ngày 30/12/2020.

- Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm Hòa giải viên sau ngày 01/01/2021 và trước ngày 03/01/2021.

Xem thêm chi tiết tại Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/TANDTC-PC
V/v triển khai Luật; Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 ngày 16-6-2020 có hiệu lực pháp luật từ ngày 01-01-2021 (sau đây gọi tắt là Luật). Ngày 16-11-2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký ban hành Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên (sau đây gọi tắt là Thông tư). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01-01-2021. Để kịp thời triển khai các quy định của Luật và Thông tư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao thực hiện ngay một số công việc, cụ thể như sau:

1. Về tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hòa giải đối thoại

a) Căn cứ vào các bước đã triển khai tại Công văn số 687/TANDTC-TCCB ngày 04-11-2020 của Tòa án nhân dân tối cao, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị của người có nguyện vọng được bổ nhiệm làm Hòa giải viên; lập danh sách các trường hợp bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại và các trường hợp không bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại nhưng có nguyện vọng được tập huấn, bồi dưỡng gửi đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 10-12-2020.

b) Vụ Tổ chức - Cán bộ tổng hợp danh sách do Tòa án nhân dân cấp tỉnh gửi đến và làm văn bản chuyển Học viện Tòa án để tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hòa giải đối thoại trước ngày 15-12-2020.

c) Học viện Tòa án tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ trước ngày 20-12-2020.

2. Về thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên

a) Sau khi các trường hợp được cử đi bồi dưỡng đã được cấp chứng chỉ, Tòa án nơi nhận hồ sơ lựa chọn người có đủ điều kiện và có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm (qua đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh) trước ngày 24-12-2020.

b) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên trước ngày 27-12-2020.

c) Hội đồng tư vấn tổ chức họp xem xét, thống nhất và ra nghị quyết lựa chọn người có đủ điều kiện làm Hòa giải viên trước ngày 30-12-2020.

d) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm Hòa giải viên sau ngày 01-01-2021 và trước ngày 03-01-2021.

3. Về thông báo công khai danh sách Hòa giải viên

Việc thực hiện thông báo công khai danh sách Hòa giải viên được thực hiện theo khoản 5 Điều 6 Thông tư.

4. Về bổ sung số lượng Hòa giải viên theo định biên

a) Sau khi bổ nhiệm Hòa giải viên theo mục 2 Công văn này; căn cứ Điều 3 của Thông tư, căn cứ vào số lượng vụ, việc thụ lý trung bình 2 năm (năm 2019 và năm 2020); Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh giao số lượng Hòa giải viên trước ngày 15-3-2021.

b) Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu, đề xuất số lượng Hòa giải viên của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 31-3-2021.

c) Sau khi Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định giao số lượng Hòa giải viên đối với từng Tòa án thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp trước ngày 10-4-2021.

d) Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực hiện quy trình bổ nhiệm Hòa giải viên theo quy định tại Điều 6 của Thông tư ngay sau khi được giao số lượng Hòa giải viên.

5. Về chuẩn bị cơ sở vật chất để thực hiện hòa giải, đối thoại

Các Tòa án Tòa án nhân dân cấp huyện và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, chủ động sắp xếp bố trí cơ sở vật chất, thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Đối với những Tòa án đã thực hiện thí điểm hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì sắp xếp, bố trí phòng hòa giải, đối thoại, phòng làm việc của Hòa giải viên và các điều kiện vật chất khác để có thể thực hiện ngay hoạt động hòa giải, đối thoại khi Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án có hiệu lực thi hành (ngày 01-01-2021).

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị liên quan của Tòa án nhân dân tối cao sau khi nhận được Công văn này cần khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh ngay cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để hướng dẫn bổ sung kịp thời.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Các Phó Chánh án TANDTC (để biết);
- Tòa án quân sự Trung ương (để biết);
- Các Thẩm phán TANDTC (để thực hiện);
- Các đơn vị của TANDTC (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT VP, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 về triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!