Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7219/SYT-QLD-NVY về việc dự trù thuốc gây nghiện & thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc năm 2009 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 7219/SYT-QLD-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phạm Khánh Phong Lan
Ngày ban hành: 18/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7219/SYT-QLD-NVY
V/v Dự trù thuốc gây nghiện & thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc năm 2009

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập;
- Bệnh viện Quận Huyện;
- Bệnh viện ngoài công lập;
- Các đơn vị điều dưỡng thương binh, bệnh viện, các phòng khám bệnh tư, các cơ sở y tế ngành đóng trên địa bàn.

 

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định về dự trù, báo cáo sử dụng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc theo Quy chế;

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở việc thực hiện các quy định trong Quy chế quản lý thuốc gây nghiện và Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, cụ thể như sau:

I. DỰ TRÙ NĂM 2009:

Hàng năm các đơn vị có nhu cầu sử dụng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc đều phải lập dự trù theo quy định tại Mẫu số 2 đính kèm theo Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện và Mẫu số 2 đính kèm theo Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần.

Khi làm dự trù thuốc gây nghiện nếu số lượng vượt quá mức so với năm trước thì đơn vị dự trù phải giải thích rõ lý do.

Thời gian gởi dự trù: trước ngày 25/12/2008 (thời gian quy định của Quy chế).

II. BÁO CÁO SỬ DỤNG THUỐC GÂY NGHIỆN, HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC NĂM 2008:

Các đơn vị có sử dụng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc phải kiểm kê tồn kho, báo cáo theo quy định tại Mẫu số 8 đính kèm theo Quy chế quản lý thuốc gây nghiện và Mẫu số 8 đính kèm theo Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần.

Khi làm dự trù thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc nếu số lượng vượt quá mức so với năm trước thì đơn vị dự trù phải giải thích rõ lý do.

Thời gian gởi báo cáo: trước ngày 15/1/2009 (thời gian quy định của Quy chế).

Lưu ý: Những đơn vị không có báo cáo tồn kho năm 2008 thì việc xem xét dự trù cho năm 2009 bị hoãn lại chờ khi có báo cáo đầy đủ mới xét duyệt.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại Quy chế nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VP, QLD;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Khánh Phong Lan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7219/SYT-QLD-NVY về việc dự trù thuốc gây nghiện & thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc năm 2009 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.549
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145