Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6922/BYT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Đức Luận
Ngày ban hành: 29/10/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chính sách cho người tham gia chống dịch khi Covid-19 thành bệnh truyền nhiễm nhóm B

Ngày 29/10/2023, Bộ Y tế ban hành Công văn 6922/BYT-KHTC về việc hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19.

Theo đó, để đảm bảo sự đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách, biện pháp phòng, chống dịch khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, Bộ Y tế đề nghị thực hiện một số nội dung sau:

Người bệnh COVID-19 không được khám bệnh miễn phí từ ngày 20/10/2023

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19 kể từ ngày 20/10/2023:

(1) Đối với người có thẻ BHYT thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT; người không có thẻ BHYT tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

(2) Đối với chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Đối với người bệnh vào viện trước ngày 20/10/2023 và ra viện sau ngày 20/10/2023

- Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19:

+ Trước ngày 20/10/2023 thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Kể từ ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn tại mục (1) nêu trên.

- Chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19:

- Trước ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm A (thực hiện theo Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021).

- Kể từ ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn tại mục (2) nêu trên.

Chế độ chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thuộc nhóm B

Các chế độ chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch COVID- 19 thuộc nhóm B được thực hiện theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch kể từ ngày 20/10/2023.

Xem thêm Công văn 6922/BYT-KHTC ban hành ngày 29/10/2023.

 

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6922/BYT-KHTC
V/v hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 19 tháng 10 năm 2023, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3896/QĐ-BYT về việc điều chỉnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Quyết định nêu rõ, từ 20 tháng 10 năm 2023 bệnh COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Theo đó, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Để đảm bảo sự đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách, biện pháp phòng, chống dịch khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành, cơ sở y tế thực hiện một số nội dung sau:

1. Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19 kể từ ngày 20/10/2023:

a. Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người không có thẻ bảo hiểm y tế tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định;

b. Đối với chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

2. Đối với người bệnh vào viện trước ngày 20/10/2023 và ra viện sau ngày 20/10/2023:

a. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19:

- Trước ngày 20/10/2023 thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Kể từ ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a mục 1 nêu trên.

b. Chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19:

- Trước ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm A (thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19).

- Kể từ ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b mục 1 nêu trên.

3. Các chế độ chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch COVID- 19 thuộc nhóm B được thực hiện theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch kể từ ngày 20/10/2023.

4. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động phối hợp rà soát các nguồn lực đã được mua sắm, đầu tư và căn cứ vào hướng dẫn chuyên môn y tế để xây dựng nhu cầu và bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dịch bệnh khi dịch COVID-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.

Bộ Y tế hướng dẫn để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để chỉ đạo thực hiện theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Đồng chí Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đức Luận

MINISTRY OF HEALTH OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 6922/BYT-KHTC
Re: Guidelines for payment for treatment of COVID-19 patients and policies applicable to anti-pandemic participants.

Hanoi, October 29, 2023

 

To:

- Ministries, ministerial authorities and Governmental authorities. 
- People’s Committees of provinces and central-affiliated cities.

On October 19, 2023, the Ministry of Health issued Decision No. 3896/QD-BYT on downgrading classification of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from class A to class B under the 2007's Law on Prevention and Control of Infectious Diseases. In this Decision, from October 20, 2023, COVID-19 is no longer a class-A infectious disease and it is classified as a class-B infectious disease according to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases. Accordingly, COVID-19 prevention and control activities shall be carried out in accordance with regulations on prevention and control of Class-B infectious diseases of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases.

To synchronously implement policies on and measures for COVID-19 prevention and control,  when classifying COVID-19 from class A to class B, the Ministry of Health requests People's Committees of provinces and central-affiliated cities, Ministries, central government authorities and health establishments to carry out the following contents:

1. Payment of treatment costs, meal expenses and subsistence allowances (with regard to COVID-19 patients from October 20, 2023):

a. Regarding patients with health insurance cards: the payment shall comply with regulations of the law on health insurance; regarding patients without health insurance cards, they shall make self-payment according to law regulations;

b. The payment of meal expenses and subsistence allowances shall comply with regulations on prevention and control of Class-B infectious diseases of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases.

2. With regard to COVID-19 patients who are hospitalized by October 20, 2023 and de-hospitalized after October 20, 2023:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- By October 20, 2023, the payment shall comply with Article 7 of Government's Decree No. 29/2022/ND-CP dated April 29, 2022 on elaboration of and provision of measures for implementation of the Resolution No. 12/2021/UBTVQH15 dated December 30, 2021 of the National Assembly’s Standing Committee on permission to enforce a number of health benefits and policies on COVID-19 prevention and control.

- From October 20, 2023, the payment shall follow guidelines specified in Point a, Section 1.

b. Meal expenses and subsistence allowances:

- By October 20, 2023, the payment shall follow guidelines under regulations on prevention and control of Class-A infectious diseases of the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases; and comply with Government's Resolution No. 16/NQ-CP dated February 08, 2021 on quarantine and healthcare expenses and particular regimes in COVID-19 prevention and control.

- From October 20, 2023, the payment shall follow guidelines specified in Point b, Section 1.

3. The implementation of policies applicable to participants in prevention and control of COVID- 19 classified as a Class-B infectious disease shall comply with Decision No. 73/2011/QD-TTg dated December 28, 2011 from October 20, 2023.

4. Ministers, ministerial agencies, governmental agencies, People's Committees of provinces and central-affiliated cities are required to direct relevant units to proactively make connection to review purchased and invested resources and, according to medical guidelines, issue demands and ensure funding for medical examination and treatment, and monitor COVID-19 during classification of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from class A to class B.

The Ministry of Health provides guidelines for Ministers, ministerial authorities and Governmental authorities, and People's Committees of provinces and central-affiliated cities to direct the implementation according to regulations./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Duc Luan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6922/BYT-KHTC ngày 29/10/2023 hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 và chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.192

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.194
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!