Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5679/BYT-MT 2021 tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID 19

Số hiệu: 5679/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 16/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5679/BYT-MT
V/v tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 và nhằm tiếp tục quản lý xử lý chất thải từ hoạt động tiêm chủng, đặc biệt là vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng; tránh tình trạng lợi dụng làm vắc xin giả trong bi cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay. Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

1.1. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tiếp tục quản lý chặt chẽ vỏ lọ vắc xin COVID-19 sau tiêm chủng, các vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử dụng, đảm bảo việc lưu gi, chuyển giao, xử lý đúng quy định, cụ thể:

- Đối với vỏ lọ vắc xin COVID-19: thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế; cử cán bộ giám sát, ghi biên bản bàn giao và chỉ được phép chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý tiêu hủy hoặc tự xử lý tại cơ sở y tế bằng công trình, thiết bị xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, không được làm thất thoát vỏ lọ vắc xin COVID-19 ra bên ngoài. Thực hiện quản lý chất thải trong hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014, Thông tư liên tịch s58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày Bộ trưng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế và hướng dẫn tại Công văn s102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế.

- Đối với vắc xin COVID-19 hỏng hoặc hết hạn sử dụng: thu hồi toàn bộ các lọ vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử dụng và tiến hành thủ tục hủy thuốc theo quy định tại Khoản 13, Điều 1, Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

1.2. Chỉ định đơn vị chịu trách nhiệm nhận bàn giao, vận chuyn xử lý toàn bộ các chất thải là vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử dụng phát sinh từ các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn, không làm thất thoát ra bên ngoài; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng phù hợp tại các địa phương khác trong trường hợp tại địa phương không có cơ sở xử lý hoặc năng lực của cơ sở xử lý, tiêu hủy chất thải tại địa phương không đảm bảo.

1.3. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành gồm Y tế, Tài nguyên và môi trường, Công an, Quản lý thị trường để kiểm tra, giám sát, quản lý, tiêu hủy chất thải là vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng, tránh tình trạng lợi dụng làm vắc xin giả trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan:

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm phòng thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc quản lý, tiêu hủy chất thải là vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng theo yêu cầu nêu tại mục 1.1 Công văn này.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, tiêu hủy chất thải là vắc xin hỏng, vắc xin hết hạn sử dụng tại các cơ sở tiêm chủng theo thẩm quyền.

3. Các cơ sở tiêm chủng: thực hiện việc quản lý, tiêu hủy vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng theo yêu cầu nêu tại mục 1.1 Công văn này; Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng làm thất thoát vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng ra bên ngoài, không được quản lý theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Sở Y tế, Sở TNMT các t
nh, TP;
- Thanh tra BYT; Cục: YTDP, KCB, QLD; Vụ: TTTĐKT, PC;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Lưu: VT, MT
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5679/BYT-MT ngày 16/07/2021 về tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!