Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 38/TCDS-TCCB năm 2008 thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ-CP, 14/2008/NĐ-CP do Tổng cục Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Số hiệu: 38/TCDS-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Người ký: Nguyễn Bá Thủy
Ngày ban hành: 25/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/TCDS-TCCB
V/v thực hiện Nghị định 13, 14 ngày 04/02/2008 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Y tế
- Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 04/02/2008 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó quy định rõ Sở Y tế (tuyến tỉnh) và phòng Y tế (tuyến huyện) tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bao gồm cả lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình (dân Số-KHHGĐ). Ngày 18/02/2008 Bộ Nội vụ đã ban hành công văn số 426/BNV-TCBC hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14/2008/NĐ-CP. Để thống nhất việc phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu triển khai hai Nghị định nêu trên về lĩnh vực dân số-KHHGĐ, Tổng cục Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình đề nghị Sở Y tế và Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (DSGĐTE) cùng phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban DSGĐTE, khẳng định rõ việc giải thể nằm trong tiến trình cải cách hành chính để xây dựng các cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý. Giải thể không phải là chấm dứt việc thực hiện công tác dân số-KHHGĐ mà phải làm cho công tác này ngày càng mạnh hơn, hiệu quả hơn, bởi công tác dân số-KHHGĐ được xác định là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước và là một trong những vấn đề kinh tế- xã hội hàng đầu của nước ta. Mọi biểu hiện coi nhẹ việc quản lý, tổ chức thực hiện công tác dân số-KHHGĐ đều không đúng với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, trong Pháp lệnh dân số và đã được cụ thể hóa trong Chiến lược Dân số Việt nam và chương trình mục tiêu quốc gia về dân số-KHHGĐ.

Đề nghị các đồng chí Giám đốc sở Y tế và Chủ nhiệm Uỷ ban DSGĐTE cần quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khi về thăm và làm việc với Bộ Y tế là không vì lý do sắp xếp lại tổ chức mà không hoàn thành các chỉ tiêu về dân số - KHHGĐ.

II. Về việc thực hiện tinh thần công văn số 426/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ.

1. Bước 1: Thời gian kết thúc bước 1 theo công văn số 426/BNV- TCBC(có công văn kèm theo) là 30/3/2008, cần được hiểu như sau:

Sở Y tế và Ủy ban DSGĐTE cùng Sở Nội vụ tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh ra quyết định chuyển nguyên trạng chức năng và tổ chức về dân số từ Ủy ban DSGĐTE về ngành Y tế (xin tham khảo Quyết định 1001/QĐ-TTg gửi kèm theo), bao gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dân số - KHHGĐ;

- Tổ chức bộ máy (bao gồm các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra và các tổ chức sự nghiệp về dân số - KHHGĐ);

- Chỉ tiêu biên chế (bao gồm cả số công chức, viên chức hiện có và số chỉ tiêu chưa kịp tuyển dụng);

- Số cán bộ, công chức, viên chức hiện đang làm công tác dân số - KHHGĐ;

- Trụ sở Trung tâm DS-KHHGĐ hay Trung tâm DSGĐTE (bao gồm cả chỗ làm việc của cán bộ, công chức), phương tiện đi lại, tài sản, trang thiết bị, ngân sách được hình thành từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia dân số - KHHGĐ, các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ.

Các công chức, viên chức đang làm công tác dân số - KHHGĐ (kể cả những cán bộ không có chuyên môn về y tế, nhất là những người đang làm công tác truyền thông, cán bộ kế toán, hành chính) cần được quan tâm sử dụng để phát huy khả năng và kinh nghiệm vốn có của đội ngũ này.

Việc bàn giao nêu trên cũng được thực hiện tương ứng ở cấp huyện.

Mảng dân số-KHHGĐ khi được bàn giao về ngành Y tế cần được nhanh chóng ổn định tổ chức; Lãnh đạo ngành Y tế cần triển khai ngay mọi hoạt động về lĩnh vực dân số - KHHGĐ theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt ngay sau khi được chuyển giao, không chờ đợi cho tới khi có Thông tư liên tịch hướng dẫn. Trong thời gian chờ đợi bước 2 của công văn 426/BNV-TCBC, ngân sách đầu tư cho chương trình dân số - KHHGĐ được chuyển về Sở Y tế để triển khai các hoạt động theo đúng công văn hướng dẫn thực hiện kế hoạch 2008 chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ (công văn số 760/BYT-TCDS ngày 31/01/2008).

2. Bước 2:

Ngay sau khi Thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và căn cứ tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về Y tế ở địa phương được ban hành (xin gửi kèm theo Nghị định 188/2007/NĐ-CP và dự thảo Thông tư liên tịch để tham khảo), đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ sớm triển khai thực hiện.

- Dự kiến ở cấp tỉnh sẽ thành lập Chi cục dân số - KHHGĐ (bao gồm các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra và các tổ chức sự nghiệp dân số - KHHGĐ) thuộc Sở Y tế.

- Dự kiến ở cấp huyện sẽ thành lập Phòng Y tế, thực hiện cả chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác dân số - KHHGĐ.

3. Bước 3:

Sau khi Thông tư liên tịch nêu trên được Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành, Bộ Y tế sẽ có văn bản gửi Sở Y tế tham mưu trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục dân số - KHHGĐ thuộc Sở Y tế; phòng Y tế cấp huyện, Ban dân số - KHHGĐ cấp xã cùng chức trách, nhiệm vụ của cán bộ và cộng tác viên dân số - KHHGĐ (xin gửi kèm theo quyết định 18/2008/QĐ-TTg để tham khảo).

Đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế và Ủy ban DSGĐTE nghiên cứu kỹ, sớm củng cố, ổn định tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện bằng được các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số - KHHGĐ đã được giao.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ TCCB-Bộ Y tế;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP;
- Các tổ chức thuộc Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB.

THỨ TRƯỞNG
KIÊM TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 38/TCDS-TCCB năm 2008 thực hiện Nghị định 13/2008/NĐ-CP, 14/2008/NĐ-CP do Tổng cục Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62