Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2903/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 04/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2903/UBND-KGVX
V/v thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Công an Thành phố;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô;
- Ủy ban nh
ân dân quận, huyện, thị xã.

Căn c Thông báo số 477-TB/TU ngày 30/8/2021 của Thành ủy Hà Nội kết luận của Thường trực Thành ủy v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố,

Căn cứ Tờ trình số 13823/TTr-SYT ngày 03/9/2021 của Sở Y tế về việc thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

- Đồng ý thời gian cách ly y tế tập trung 21 ngày đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) và tổ chức bàn giao với địa phương nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung đ tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày theo đề xuất của Sở Y tế tại Tờ trình số 13823/TTr-SYT ngày 03/9/2021.

- Giao S Y tế hướng dẫn Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành ph./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
BCĐQG PCD COVID-19;
- Bộ Y t
ế;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Các
đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch
UBND Thành phố;
- Các đồng chí Phó Ch
tịch UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Sở Du lịch;
- VPUB: CVP, các PCVP;
Phòng KGVX, KTBT;
- Lưu VT
, KGVXAn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2903/UBND-KGVX ngày 04/09/2021 về thay đổi thời gian cách ly y tế tập trung đối với người tiếp xúc gần ca bệnh COVID-19 (F1) tại các khu cách ly do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.771

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!