Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 271/SYT-NVY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Cao Cương
Ngày ban hành: 26/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/SYT-NVY
V/v tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội;
- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.
- Các bệnh viện: ĐK Đức Giang, ĐK Thanh Nhàn, ĐK Xanh Pôn, ĐK Hà Đông, ĐK Sơn Tây, ĐK Ba Vì, Phổi Hà Nội, Phụ sản Hà Nội.

Tiếp theo Công văn số 245/SYT-NVY về việc tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố; Công văn số 11221/SYT-NVY ngày 21/7/2021 về việc khẩn trương rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố, Sở Y tế yêu cầu:

1. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai hoạt động giám sát, thu thập mẫu bệnh phẩm cho các đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân cho đến khi có chỉ đạo mới, vận chuyển mẫu bệnh phẩm về các đơn vị được giao nhiệm vụ xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 theo chỉ đạo lại Công văn số 7092/SYT-NVY ngày 10/5/2021 của Sở Y tế về việc phân luồng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (văn bản kèm theo) để thực hiện xét nghiệm.

2. Các bệnh viện đa khoa: Đức Giang, Thanh Nhàn, Xanh Pôn, Hà Đông, Sơn Tây, Ba Vì và các bệnh viện: Phổi Hà Nội, Phụ sản Hà Nội tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và thực hiện xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 theo phân luồng tại Công văn s7092/SYT-NVY của Sở Y tế.

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, giám sát Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện nội dung trên cho đến khi có chỉ đạo mới, tổng hợp kết quả báo cáo Sở Y tế theo quy định.

4. Đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở Y tế; (để báo cáo)
- UBND các Q, H, TX; (để p/h chỉ đạo)
- Lưu VT, NVY Khiêm.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Cao Cương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 271/SYT-NVY ngày 26/07/2021 về tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


908
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60