Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2462/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 10/05/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bộ Y tế triển khai các quy định mới trong hoạt động tiêm chủng mở rộng

Ngày 10/5/2024, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 2462/BYT-DP triển khai Nghị định 13/2024/NĐ-CP liên quan hoạt động tiêm chủng, trong đó đã triển khai các quy định mới trong hoạt động tiêm chủng mở rộng.

Bộ Y tế triển khai các quy định mới trong hoạt động tiêm chủng mở rộng

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung về hoạt động tiêu chủng sau:

**Về bố trí kinh phí phục vụ hoạt động tiêm chủng:

Từ năm 2024, Bộ Y tế sẽ tiến hành mua vắc xin cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và phân bổ cho các tỉnh, thành phố theo nhu cầu.

Theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực và ngân sách địa phương cho hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch trên địa bàn trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định.

Vì vậy, Sở Y tế tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại địa phương để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí để triển khai hoạt động của Chương trình trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 13/2024/NĐ-CP .

**Về xác định nhu cầu vắc xin phục vụ hoạt động tiêm chủng:

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 13/2024/NĐ-CP đã quy định Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhu cầu và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/6 hàng năm để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vắc xin và tiêm chủng phục vụ hoạt động tiêm chủng hằng năm.

Tuy nhiên, đối với nhu cầu vắc xin năm 2024, Bộ Y tế (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) đã tổng hợp nhu cầu của các tỉnh, thành phố bao gồm nhu cầu tiêm bù mũi cho các đối tượng TCMR năm 2023, nhu cầu năm 2024 và 6 tháng năm 2025 theo quy định trước khi ban hành Nghị định 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024, tức là tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP .

Đối với nhu cầu vắc xin năm 2025 và các năm tiếp theo, Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 30/6/2024 (đối với nhu cầu năm 2025) và trước 30/6 của năm trước đối với các năm tiếp theo để tổng hợp.

Xem chi tiết tại Công văn 2462/BYT-DP ban hành ngày 10/5/2024.

 

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2462/BYT-DP
V/v triển khai Nghị định số 13/2024/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 05/2/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Để triển khai Nghị định số 13/2024/NĐ-CP nêu trên, Bộ Y tế kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Bố trí kinh phí: Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 của Chính phủ, “Ngân sách trung ương được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của Bộ Y tế để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng bao gồm: Mua vắc xin cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; Kiểm định vắc xin, Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin đến tuyến tỉnh, thành phố ...” Do đó, từ năm 2024, Bộ Y tế sẽ tiến hành mua vắc xin cho các đối tượng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng và phân bổ cho các tỉnh, thành phố theo nhu cầu. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm bảo đảm nguồn lực và ngân sách địa phương cho hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch trên địa bàn trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định. Vì vậy, Sở Y tế tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại địa phương để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí để triển khai hoạt động của Chương trình trừ các hoạt động đã được ngân sách trung ương bảo đảm theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP.

2. Xác định nhu cầu vắc xin: Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2024/NĐ-CP đã quy định Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhu cầu và gửi về Bộ Y tế trước ngày 30 tháng 6 hàng năm để xây dựng kế hoạch cung ứng, sử dụng vắc xin và tiêm chủng hằng năm. Đối với nhu cầu vắc xin năm 2024, Bộ Y tế (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) đã tổng hợp nhu cầu của các tỉnh, thành phố bao gồm nhu cầu tiêm bù mũi cho các đối tượng TCMR năm 2023, nhu cầu năm 2024 và 6 tháng năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 (trước khi ban hành Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/2/2024). Đối với nhu cầu vắc xin năm 2025 và các năm tiếp theo, Sở Y tế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 30/6/2024 (đối với nhu cầu năm 2025) và trước ngày 30 tháng 6 của năm trước đối với các năm tiếp theo để tổng hợp.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Vụ KH-TC;
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố;
- Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2462/BYT-DP ngày 10/05/2024 triển khai Nghị định 13/2024/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


802

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!