Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1445/UBND-KGVX năm 2021 triển khai hệ thống giám sát bằng hệ thống camera tại khu cách ly tập trung theo chỉ đạo tại Công điện 597/CĐ-BCĐ do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1445/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 13/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1445/UBND-KGVX
V/v triển khai hệ thống giám sát bằng hệ thống camera tại khu cách ly tập trung theo chỉ đạo tại Công điện s 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Y tế;
- Bộ Tư lệnh Th
đô;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, th
xã.

Thực hiện Công điện số 597/CV-BCĐ ngày 05/5/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tp trung phòng chng dịch COVID-19 (kèm theo). Trong đó đề nghị Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát cơ sở vật chất các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt ch người được cách ly; Các khu cách ly tập trung phải có đ camera đ giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chng dịch COVID-19 theo quy định. Các camera giám sát phi được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Th đô, Sở Du lịch, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiên cứu để khảo sát và triển khai việc giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo nội dung Công điện số 597/CV-BCĐ ngày 05/5/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 bằng camera đảm bảo đúng quy định.

- Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Du lịch và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp với S Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan để khảo sát, triển khai việc theo dõi người cách ly tập trung bng camera tại các khu cách ly tập trung.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như tn;
- BC
ĐQG phòng chống dịch COVID-19;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch UBND Thành ph
;
- Phó Chủ tịch Chử Xu
ân Dũng;
-
Sở Tài chính;
- VPUB: CVP
, PCVP Đ.Q. Hùng;
- Phòng: KGVX, KT, TKBT;
-
Lưu VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1445/UBND-KGVX năm 2021 triển khai hệ thống giám sát bằng hệ thống camera tại khu cách ly tập trung theo chỉ đạo tại Công điện 597/CĐ-BCĐ do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62