Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1348/KCB-ĐD năm 2014 thực hiện báo cáo công tác điều dưỡng, hộ sinh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Số hiệu: 1348/KCB-ĐD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Hoàng Văn Thành
Ngày ban hành: 05/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1348/KCB-ĐD
V/v thực hiện báo cáo công tác điều dưỡng, hộ sinh

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ y tế.

 

Để thực hiện chế độ báo cáo công tác Điều dưỡng, hộ sinh hàng năm của các đơn vị, Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ y tế gửi báo cáo công tác Điều dưỡng, hộ sinh năm 2014 của đơn vị theo mẫu được đăng trên Website của Cục Quản lý khám, chữa bệnh tại địa chỉ: www.kcb.vn.

Báo cáo gửi về Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ y tế, 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15 tháng 01 năm 2015 để Cục tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ CN. Nguyễn Hồng Nhung, chuyên viên phòng Điều dưỡng và Tiết chế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh theo số điện thoại: 0912276136, Email: hongnhungkcb@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Ngu□ễn Thị Xu□ên (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c).
- Lưu: VT, ĐD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Văn Thành

 

Mẫu số 01_Báo cáo công tác điều dưỡng Sở y tế

UBND TỈNH…………
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:     /……

 

 

BÁO CÁO

Công tác Điều dưỡng Hộ sinh năm….

I. Thông tin cá nhân phụ trách Điều dưỡng Sở y tế:

1. Họ và tên:…………………………………………………

2. Điện thoại: ...............................................Email:......................................................

3. Năm sinh:…………………….   Giới tính:         Nam □                 Nữ □

4. Nghề nghiệp:

Điều dưỡng   □        Hộ sinh  □     Kỹ thuật viên  □     Khác (ghi rõ):....................

5. Trình độ chuyên môn hiện này:

Đại học          □          Sau đại học □ 

(Ghi rõ chuyên ngành đào tạo sau đại học:………………………………………)

6. Chức vụ được bổ nhiệm:

Điều dưỡng trưởng Sở y tế □      Phó trưởng phòng NVY □          Chuyên viên  □

7. Kinh nghiệm công tác quản lý, đào tạo điều dưỡng đã trải qua:

ĐDT Khoa     □              ĐDT Khối          □                      ĐDT BV  □

Giáo viên ĐD □              Khác (ghi rõ):..................................................................

8. Chứng chỉ quản lý điều dưỡng:

Ba tháng        □             Một tuần          □                       Chưa học □     

9. Chứng chỉ quản lý Nhà nước: (Chương trình chuyên viên trở lên)

Đã học □                             Đang học   □                               Chưa học □

II. Thông tin về bệnh viện và hệ thống quản lý điều dưỡng và nhân lực điều dưỡng của tỉnh, hoặc thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Hệ thống bệnh viện công lập:

a. Tổng số bệnh viện:…………. trong đó:

     Hạng I: ……………Hạng II: ……..  Hạng III:………..Hạng IV:………………

b. Tổng số giường bệnh viện:……..  .

c. Tổng số bệnh viện thành lập phòng điều dưỡng:………..phòng.

d. Tổng số bệnh viện thành lập tổ điều dưỡng:………..tổ.

2. Hệ thống bệnh viện ngoài công lập.

a. Tổng số bệnh viện:…………

b. Tổng số giường bệnh viện:…………...

c. Tổng số bệnh viện ngoài công lập thành lập phòng điều dưỡng:………...

d. Tổng số bệnh viện ngoài công lập thành lập tổ điều dưỡng:……….........

III. Nhân lực, trình độ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên các bệnh viện

1. Nhân lực, trình độ Điều dưỡng trưởng, Hộ sinh trưởng, KTV trưởng

Chức vụ

Sau ĐH

ĐH

Trung học

Tổng

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

 

Trưởng phòng ĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó phòng ĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐD Trưởng khối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐD Trưởng khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nhân lực, trình độ Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, KTV,

Chức danh

Số lượng

Sau ĐH

ĐH

Trung học

Sơ cấp

Tổng

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

 

Điều dưỡng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộ sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ sĩ làm ĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 5 hoạt động trọng tâm công tác điều dưỡng-hộ sinh đã thực hiện trong năm

TT

Hoạt động

Kết quả đầu ra

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

…………………………………………………………………..

 

V. 5 hoạt động trọng tâm công tác Điều dưỡng, Hộ sinh trong năm tiếp theo

TT

Hoạt động

Dự kiến thời gian thực hiện

Dự kiến kết quả đầu ra

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

VI. Những khó khăn, tồn tại

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

VII. Kiến nghị/đề xuất:

…………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………….................

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 2_Báo cáo công tác điều dưỡng bệnh viện

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN……………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……./……..

……., ngày … tháng … năm 20…

 

BÁO CÁO

Công tác Điều dưỡng, Hộ sinh năm….

I. Thông tin cá nhân Trưởng phòng điều dưỡng

1. Họ và tên:…………………………………………………………………………….

2. Điện thoại di động: ..................................Email:..........................................................

3. Năm sinh ……………….        Giới tính:         Nam □           Nữ □

4. Nghề nghiệp:

     Điều dưỡng  □   Hộ sinh  □  Kỹ thuật viên  □  Khác (ghi rõ):...................................

5. Trình độ chuyên môn hiện này:

     Cao đẳng          □                Đại học                □          Sau đại học       □ 

(Ghi rõ chuyên ngành đào tạo sau đại học:………………………………………….)

6. Kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy điều dưỡng đã qua:

    ĐDT Khoa     □                      ĐDT Khối              □                  ĐDT BV  □

    Giáo viên ĐD   □                    Khác (ghi rõ):............................................................

7. Chứng chỉ quản lý điều dưỡng theo chương trình:

    Ba tháng          □                 Một tuần          □             Chưa học □     

8. Chứng chỉ quản lý Nhà nước (chương trình chuyên viên trở lên):

     Đã học            □                Đang học         □             Chưa học   □    

II. Thông tin về bệnh viện và hệ thống quản lý điều dưỡng, nhân lực điều dưỡng

1. Thông tin bệnh viện

a. Bệnh viện hạng:

Đặc biệt   □         Hạng I  □      Hạng II    □       Hạng III   □    Hạng IV   □

Bệnh viện đa khoa hay chuyên khoa: 

Bệnh viện đa khoa:  □                                        Bệnh viện chuyên khoa:  □

b. Tổng số giường bệnh (tại thời điểm báo cáo)

Số giường kế hoạch………….   /số giường thực kê …………………………………

c. Tỷ lệ, ĐD, KTV, HS/bác sĩ  (toàn bệnh viện  gồm cả biên chế và hợp đồng): ……..

2. Biên chế của phòng điều dưỡng (không tính kiêm nhiệm)

TT

Họ và tên

Giới

trình độ

Chức vụ

Nam

Nữ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3. Nhân lực Điều dưỡng trưởng khoa

Chức danh

Sau ĐH

ĐH

Trung học

Tổng

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộ sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ thuật viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ sĩ làm ĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tổng số nhân lực điều dưỡng + hộ sinh + kỹ thuật viên toàn bệnh viện (bao gồm cả mục 2+3).

Chức danh

Số lượng

Sau ĐH

ĐH

Trung học

Sơ cấp

Tổng

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hộ sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ sĩ làm ĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nhân lực các khoa lâm sàng (chỉ tính những khoa có giường bệnh).

Tổng số BS

Tổng số ĐD-HS

Tổng số giường bệnh

 

 

 

III. Tổ chức làm việc và phân công công tác chăm sóc:

1. Mô hình phân công chăm sóc:

a. Số khoa thực hiện mô hình phân công CS theo đội (BS+ ĐD+khác): ……………

b. Số khoa thực hiện mô hình phân công CS theo nhóm (ĐD): …...………………...

c. Số khoa thực hiện mô hình phân công CS theo điều dưỡng chính: ……..……….

d. Số khoa thực hiện mô hình phân công CS theo công việc: ……..………. ……….

2. Tổ chức làm việc theo ca:

STT

Tên khoa

Hình thức làm việc theo ca

Làm ca 12 giờ

(2 ca/24 h)

Làm ca 8 giờ

(3 ca/24h)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

……………………………………

 

 

IV. 5 hoạt động trọng tâm về công tác Điều dưỡng-Hộ sinh bệnh viện đã triển khai và hoàn thành trong năm

TT

Hoạt động

Kết quả đầu ra

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

……………………………………………………………….

 

V. Dự kiến các hoạt động trọng tâm trong năm tiếp theo:

TT

Hoạt động

Dự kiến kết quả đầu ra

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

VI. Khó khăn

…………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………….......................

VI. Kiến nghị:

…………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………….......................

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1348/KCB-ĐD năm 2014 thực hiện báo cáo công tác điều dưỡng, hộ sinh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.709

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246