Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 848/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2015 sử dụng bản đồ nền địa hình và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 848/BTNMT-ĐĐBĐVN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Ngày ban hành: 18/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 848/BTNMT-ĐĐBĐVN
V/v sử dụng bản đồ nền địa hình và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Dự án 513 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tại Điểm b, Khoản 2, Mục IV, Điều 1 Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan quản lý kỹ thuật) các trách nhiệm cụ thể, trong đó có việc “Cung cấp bản đồ nền địa hình Hệ tọa độ quốc gia VN 2000 m cơ sở để tổ chức thực hiện Dự án”“Chủ trì việc kiểm tra nghiệm thu, đánh giá chất lượng các sản phẩm của Dự án theo Quy chuẩn kỹ thuật thành lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp và theo yêu cầu của Dự án”.

Để việc triển khai Dự án về mặt kỹ thuật được thống nhất trong cả nước đồng thời để đảm bảo cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp sau này có chất lượng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ban Chỉ đạo Dự án 513 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị thi công Dự án thực hiện một số nội dung công việc trong quá trình triển khai Dự án 513 như sau:

I. Sử dụng bản đồ nền địa hình hệ tọa độ quốc gia VN 2000 để thành lập bộ bản đồ địa giới hành chính các cấp

Để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp sau này, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh phải sử dụng chung một hệ thống bản đồ địa hình được tổng hợp, biên tập từ cơ sở dữ liệu nên địa lý quốc gia, không sử dụng các nguồn tư liệu, dữ liệu bản đồ địa hình khác, cũ hơn. Hiện nay, ngoài hệ thống bản đồ tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 đã bàn giao cho các tỉnh, tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có hệ thống bản đồ tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 dạng số được tổng quát hóa, biên tập từ cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000; trong đó tỷ lệ 1:50.000 đã phủ trùm cả nước, tỷ lệ 1:25.000 mới phủ trùm được một số tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Do vậy, việc sử dụng bản đồ địa hình để làm nền được quy định như sau:

1. Đối với bộ bản đồ địa giới hành chính cấp xã (phường)

Sử dụng bộ bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000 hệ tọa độ quốc gia VN 2000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển vẽ nội nghiệp và xác định bổ sung ngoại nghiệp (các đoạn không thể chuyển vẽ được trong nội nghiệp) đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính và các điểm đặc trưng nằm trên đường địa giới hành chính từ các Hiệp ước, Hiệp định về biên giới quốc gia và hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thực hiện theo Chỉ thị 364-CT.

2. Đối với bộ bản đồ địa giới hành chính cấp huyện (quận), cấp tỉnh (thành phố):

Sử dụng nguồn bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 đã được tổng quát hóa từ cơ sở dữ liệu 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 để thành lập bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp tỉnh. Trường hợp khu vực cần thành lập chưa có nguồn bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000, sử dụng nguồn bản đồ tỷ lệ 1:50.000 được tổng quát hóa từ cơ sở dữ liệu 1:2000, 1:5000 và 1:10.000 để thành lập bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp tỉnh.

Riêng đối với hai huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa sử dụng bản đồ tỷ lệ 1:250.000 như là sơ đồ thuyết minh.

Khi kết thúc công việc thành lập hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới hành chính cấp xã và bắt đầu triển khai thành lập hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới hành chính cấp huyện, cấp tỉnh, đề nghị các địa phương liên hệ trực tiếp với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000. Việc cung cấp được thực hiện theo các quy định hiện hành.

II. Kiểm tra nghiêm thu các sản phẩm của Dự án 513

Việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm về hồ sơ địa giới hành chính các cấp phải tuân thủ theo các quy định tại Điều 12 Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thực hiện toàn bộ công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng về kỹ thuật phục vụ thẩm định theo yêu cầu của Dự án và của Bộ Nội vụ. Thời gian, địa điểm, mức độ kiểm tra các hạng mục công việc, các loại tài liệu thuộc hồ sơ địa giới hành chính phục vụ công tác thẩm định số do Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định trên cơ sở tiến độ thực hiện của từng địa phương.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng bản đồ nền địa hình và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Chỉ đạo Dự án 513 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Dự án 513 (Bộ Nội vụ);
- Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính;
- Lưu VT, ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 848/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2015 sử dụng bản đồ nền địa hình và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.404

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102