Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 832/BTNMT-VP kế hoạch tổ chức Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 832/BTNMT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 17/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 832/BTNMT-VP
V/v kế hoạch tổ chức Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2010

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quy chế tổ chức và vận hành Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 2679/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2008 và Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của ngành tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường đến với nhân dân và doanh nghiệp trên cả nước; giải đáp những vấn đề bức xúc của người dân trong nhận thức và thi hành pháp luật về trách nhiệm và môi trường;

- Tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân và doanh nghiệp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế để điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật.

II. YÊU CẦU CHUNG

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nội dung hai văn bản nêu trên; khuyến khích các Tổng cục, Cục tự tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp về các lĩnh vực mình phụ trách.

2. Ngoài 02 đợt tổ chức giao lưu trực tuyến do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức ít nhất 02 đợt giao lưu trực tuyến, với các yêu cầu sau:

a) Về thời gian: trước các kỳ họp hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

b) Về nội dung: Tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, đối với những vấn đề liên ngành, liên tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức giao lưu chủ động mời các Sở, ban, ngành hoặc các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố có liên quan cùng tham gia phối hợp giao lưu trực tuyến.

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIAO LƯU TRỰC TUYẾN DO BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ

III.1. Nội dung

Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trao đổi thông tin trực tiếp với nhân dân và doanh nghiệp qua hệ thống giao lưu trực tuyến trên mạng Internet về các nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Trong đó, Bộ tham gia với vai trò chỉ đạo và trả lời những câu hỏi liên quan đến cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường trên hệ thống giao lưu trực tuyến chung của Bộ (theo địa chỉ gltt.monre.gov.vn), các Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thông báo và trả lời câu hỏi theo thẩm quyền quản lý qua Trang giao lưu trực tuyến của địa phương mình (theo địa chỉ têntỉnh.monre.gov.vn).

III.2. Kế hoạch triển khai

Đợt 1. Tổ chức vào Tuần thứ 3 của tháng 4 năm 2010; tiếp nhận câu hỏi trước ngày giao lưu trực tuyến 07 ngày.

Đợt 2. Tổ chức vào Tuần thứ 2 của tháng 11 năm 2010; tiếp nhận câu hỏi trước ngày giao lưu trực tuyến 07 ngày.

- Chủ đề giao lưu: Các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (có thể điều chỉnh nội dung giao lưu theo chủ đề trước khi chính thức thông báo thời gian tổ chức mỗi đợt giao lưu).

- Thành phần tham gia và chuẩn bị nội dung: các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Địa chỉ (đối với các đơn vị trực thuộc Bộ): Hội trường tầng 4, Nhà C, 83 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

III.3. Phân công thực hiện

Để các buổi giao lưu trực tuyến đạt kết quả, Bộ chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sau đây:

a) Văn phòng Bộ: trước mỗi đợt giao lưu chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết, thông báo và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo chỉ đạo; xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết, chuẩn bị cơ sở hạ tầng bao gồm: hội trường, thiết bị tin học, đường truyền, phần mềm, hậu cần; tổ chức hướng dẫn thực hiện.

b) Vụ thi đua –Khen thưởng: phối hợp với Báo Tài nguyên và môi trường thông báo cho nhân dân và doanh nghiệp qua các phương tiện thông tin đại chúng trước tối thiểu 05 ngày kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận câu hỏi.

c) Căn cứ vào kế hoạch và chủ đề cụ thể mỗi đợt giao lưu, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, nhân lực và lập kế hoạch tổ chức giao lưu trực tuyến trên địa bàn quản lý, tiếp nhận và trả lời các câu hỏi.

d) Trong thời hạn tối thiểu 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức giao lưu các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường phải trả lời hết các câu hỏi của nhân dân và doanh nghiệp; sau tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức giao lưu, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Văn phòng Bộ) bằng văn bản và qua địa chỉ email: gltt@monre.gov.vn.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị nghiệp liên hệ với Trung tâm tin học, Văn phòng Bộ qua các số điện thoại: 04.37732732, 04.37734945, 04.37734946, E.mail: gltt@monre.gov.vn để được hướng dẫn và hỗ trợ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên;
- Lưu: VT, VP. Th (80)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 832/BTNMT-VP kế hoạch tổ chức Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.049
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41