Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 802/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 18/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 802/TTg-QHQT
V/v đàm phán Hiệp định Tài trợ cho Dự án “Quản lý thiên tai” vay vốn WB

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bình Định, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 91/TTr-NHNN ngày 08 tháng 6 năm 2012), ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2565/BNN-HTQT ngày 01 tháng 6 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 6969/BTC-QLN ngày 24 tháng 5 năm 2012), Bộ Ngoại giao (công văn số 1715/BNG-LPQT ngày 18 tháng 5 năm 2012) và ý kiến của các tỉnh thành phố nằm trong Vùng Dự án (Bình Định, Ninh Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Đoàn đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định Tài trợ và các tài liệu pháp lý của Dự án “Quản lý thiên tai” tại Hà Nội, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2012. Tham gia đàm phán có đại diện của cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong Vùng Dự án và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong Vùng Dự án khẩn trương hoàn thành các điều kiện đàm phán của Dự án để làm cơ sở đàm phán với WB theo đúng thời gian dự định.

3. Ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Hoài Anh làm Trưởng Đoàn đàm phán.

4. Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền đàm phán theo quy định hiện hành.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong Vùng Dự án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đàm phán Hiệp định Vay và các tài liệu pháp lý liên quan của Dự án nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sau khi kết thúc đàm phán./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH, ĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 802/TTg-QHQT ngày 18/06/2012 đàm phán Hiệp định Tài trợ cho Dự án “Quản lý thiên tai” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.957

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!